facebooktwittermail d

Skogsbrukets miljöhänsyn allt sämre

Det svenska skogsbruket har allt svårare att leva upp till lagens krav på miljöhänsyn vid avverkningar. Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att 37 procent av de svenska hyggena missar miljövärdena.

Enligt Skogsstyrelsens polytaxinventering har hänsynen blivit sämre bland alla ägarkategorier, i alla delar av landet, och när det gäller alla naturvärden utom skogliga impediment, jämfört med förra året.

Sämre än tidigare


Privata skogsägare är generellt sämre på miljöhänsyn är skogsbolagen. Geografiskt tas den sämsta hänsynen i Svealand och södra Norrland. Särskilt svårt har skogsbruket att ta hänsyn till krävande biotoper och sällsynta växt- och djurarter.

- Det är ett sämre resultat än det har varit tidigare, men vad det beror på har vi inte kunnat analysera ännu, säger Johan Wester på Skogsstyrelsen.

- Det är klart att det är allvarligt att man inte har tillräckligt bra hänsyn. Miljöhänsynen är en viktig del av skogspolitiken, och ska man nå miljömålen måste vi ha en bra miljöhänsyn.

Spelat ut sin roll


Naturskyddsföreningen är mycket kritisk till utvecklingen.

- Parollen "frihet under ansvar" borde härmed vara utspelad, säger Malin Sahlin, skogshandläggare Naturskyddsföreningen.

- Vår slutsats är att myndigheterna måste få bättre redskap för att se till att lagens krav uppfylls. Det krävs uppenbarligen sanktionsmöjligheter och Skogsstyrelsen måste även kraftigt öka antalet fältbesök på avverkningsplanerade områden för att säkerställa att lagen efterlevs vid avverkningar.

Skogsstyrelsen drar inte slutsatsen att den svenska modellen med frihet under ansvar har tjänat ut.

- Det finns mycket kvar som man kan göra för att utveckla arbetet, säger Johan Wester.

Gör skogsbruket tillräckligt?
- Det som jag tror man kan utveckla är att ta hänsyn på det mest effektiva sättet, den hänsyn som ger mest miljönytta i förhållande till de kostnader man har för minskad virkesintäkt. Det ligger på skogsnäringen och skogsstyrelsen att bidra till en bättre samsyn kring hur man utformar en bra miljöhänsyn. Torbjörn Esping