facebooktwittermail d

Skogsbolag vill att fler älgar skjuts

LRF i Jämtland har tillsammans med sex skogsbolag meddelat länsstyrelsen att älgskadorna på skogen är för stora.

Målsättningen för älgstammens utveckling i Jämtands län ska förnyas. Det är mot den bakgrunden som länsstyrelsen begärt in yttranden, skriver Länstidningen i Östersund.

Enligt LRF Jämtland, Sveaskog, Holmen Skog, SCA, Stora Enso, Norrskog samt Persson Invest Skog visar inventeringar att älgarna orsakar oacceptabelt mycket skador på skogen. De vill att regelbundna skadeinventeringar ska göras och att älgstammen i länet ska anpassas efter den aktuella skadenivån, skriver tidningen.

Brevskrivarna efterlyser ökad avskjutning av älg och vill att jakttidens längd inte ska vara en begränsande faktor.ATL.nu