Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 31 mars

  Negativ trend för miljötillståndet i skogen

  På kort sikt är trenden negativ för utvecklingen av miljön i Sveriges skogar, det kommer Skogsstyrelsen fram till i sin årliga utvärdering av miljökvalitetsmålet Levande skogar.

  Skogsstyrelsen konstaterar att de åtgärder som görs för att bevara och utveckla viktiga livsmiljöer för hotade och känsliga arter inte är tillräckliga. Och det gäller både åtgärder som styrs av Skogsstyrelsens egen budget och av skogsbruket.

  ”För lite områdesskydd och naturvårdande skötsel i skyddade områden tillsammans med avverkning av kontinuitetsskogar ger en stor negativ påverkan på många av skogslandskapets hotade arter”, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

   ”För lite områdesskydd och naturvårdande skötsel i skyddade områden tillsammans med avverkning av kontinuitetsskogar ger en stor negativ påverkan på många av skogslandskapets hotade arter”, säger Herman Sundqvist.
  ”För lite områdesskydd och naturvårdande skötsel i skyddade områden tillsammans med avverkning av kontinuitetsskogar ger en stor negativ påverkan på många av skogslandskapets hotade arter”, säger Herman Sundqvist. FOTO: Skogsstyrelsen

  Tar tid

  Skogsstyrelsen listar ett flertal faktorer som gör att utvecklingen går i fel riktning (se faktaruta), men framhåller också att många åtgärder faktiskt genomförts.

  ”Det är viktigt att tydliggöra att även om insatserna inte är tillräckliga, skulle tillståndet i miljön vara sämre utan dem. Vi måste också komma ihåg att många åtgärder kräver tid innan de ger full effekt i skogen. Den nuvarande skogspolitiken med krav på miljöhänsyn vid avverkning har gällt sedan 1993. Det innebär att de äldsta skogarna som etablerats med lämnad miljöhänsyn inte är äldre än cirka 30 år. Naturvärdena i dessa skogar har förutsättningar att öka för varje år som går”, säger Herman Sundqvist.

  Den senaste fördjupade utvärderingen av miljömålen gjordes 2019. Där gör Skogsstyrelsen bedömningen att utvecklingen för miljön kan gå i positiv riktning på längre sikt, under förutsättning att miljöarbetet intensifieras.

  Faktorer som bidrar till negativ utveckling i skogen:

  • En stor del av Skogsstyrelsens anslag har gått till intrångsersättningar i fjällnära skog istället för till biotopskydd och naturvårdsavtal.

  • Livsmiljöer för hotade och känsliga arter minskar.

  • Det saknas kunskapsunderlag om skogar med höga naturvärden.

  • En hög andel kulturlämningar skadas i skogsbruket.

  • Det saknas en fungerande grön infrastruktur.

  Källa: Skogsstyrelsen

  Miljömålet Levande skogar

  ”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”

  Svängigt om mångfalden

  Så här sa Johan Eriksson på Skogsstyrelsen i fjol höstas till ATL om tillståndet för den biologiska mångfalden i skogen:

  ”Vi har ingen bestämd uppfattning. Det saknas kunskap, många faktorer är svåra att mäta och det är svårt att bedöma vad de åtgärder som görs i dag ger för resultat i framtiden.”

  Men i budgetpropositionen i höstas kom regeringen till en annan slutsats än sin egen expertmyndighet och bedömde att utvecklingen i skogen var negativ, något som bland annat uppmärksammades av Altinget.

  Trots det slog landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) bara för ett par veckor sen i en DN-intervju fast att svenskt skogsbruk ”alldeles uppenbart” är hållbart och att skälen att miljömålet inte nås är att det är ”enormt ambitiöst”.

  I årets utvärdering kommer Skogsstyrelsen fram till att trenden för miljötillståndet i skogen är negativ.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen