Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 10 november

  LRF vill ha nya miljömål för skogen

  Miljömålet Levande skogar är för diffust och kan aldrig nås. Därför behövs nya preciseringar som är mer motiverande och också gör avvägningar mot andra samhällsmål, skriver LRF i en ny rapport.

   Miljömålen bör integreras med de globala målen för hållbar utveckling och behöver bättre avvägningar mot andra miljö- och samhällsmål, anser LRF.
  Miljömålen bör integreras med de globala målen för hållbar utveckling och behöver bättre avvägningar mot andra miljö- och samhällsmål, anser LRF. FOTO: TT

  – Naturen är inget foto, det är en film, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.

  Han syftar på att biologisk mångfald inte är en ögonblicksbild utan en ständig förändring. Miljömålet för skogen borde därför vara att skapa förutsättningar för en fortsatt rik men föränderlig mångfald.

  Men så ser det inte ut i dag, skriver LRF i en ny rapport. Miljömålet Levande skogar fryser mångfalden vid en viss tidpunkt och är genom diffusa preciseringar i praktiken omöjligt att nå. Och det ger i sin tur låg motivation för skogsägarna att jobba mot målen. Paul Christensson ger ett exempel:

  – Sen 1993 har vi jobbat med generell hänsyn och sakta skapat miljöer för en rik men föränderlig mångfald. Men på sikt blir de miljöerna nyckelbiotoper som inte kan brukas, och så låser vi in hektar efter hektar. Vi behöver skapa en incitamentsstruktur som belönar. Nu mäter vi bara hur många nyckelbiotoper som försvinner, inte hur många som skapas.

  Dessutom, skriver LRF i rapporten, saknas avvägning mot andra samhällsmål. Här skiljer sig Sveriges miljömål från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: Ekonomisk, social och miljömässig.

   ”Många av preciseringarna i Levande skogar går inte att nå, och därför anser vi att det är dags att se över dem”, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.
  ”Många av preciseringarna i Levande skogar går inte att nå, och därför anser vi att det är dags att se över dem”, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna. FOTO: Johanna Norin

  ”Levande skogar har blivit ett problem”

  Vid en direktsänd politikerdebatt om rapporten ansåg Maria Gardfjell, MP, att miljömålen i grunden är bra, och att de inte nåtts beror på att de inte fått vara tillräckligt styrande. Hon höll med om att det finns behov av förbättringar i dem, men var också kritisk mot LRF:s rapport som hon kallade ”ett misstag i arbetet”.

  – Att skogsägarna får betalt för kolinbindning borde vara något för LRF att jobba för, i stället för att avveckla miljö- och klimatpolitiken, sa hon bland annat.

  Men det får Paul Christensson att reagera.

  – Kollager i skogen blir ett nollsummespel till slut, och substitution ger större effekt. Oljan måste stanna i backen, då måste vi ha något att ersätta den med och för att få trä behöver vi bruka skogen. Det finns en ohelig allians mellan fossilindustrin och miljörörelsen för att bevara status quo.

  – Miljömålet Levande skogar är viktigt, men som det har preciserats har det blivit ett problem. Många av preciseringarna går inte att nå. Därför anser vi att det är dags att se över dem, inte slänga miljöpolitiken på soptippen.

  LRF:s förslag till ändrade miljömål för skogen:

  Integrering med de globala målen för hållbar utveckling

  Bättre avvägningar mot andra miljö- och samhällsmål

  Nya preciseringar som är realistiska och motiverande

  Oberoende uppföljning

  Miljömålet Levande skogar:

  ”Skogen och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas”.

  Precisering av Levande skogar:

  Skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna.

  Skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna.

  Skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska regioner och arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en grön infrastruktur.

  Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer.

  Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla skogar.

  Främmande arter och genotyper hotar inte skogens biologiska mångfald.

  Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade.

  Natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns.

  Skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen