facebooktwittermail d

Skärpta straff för brott mot djur föreslås

Ifall djuren lidit på grund av att djurhållaren velat tjäna eller spara pengar bör det leda till högre straff, enligt ett förslag från regeringen.

En griskulting i gräs tittar in i kameran.
Regeringen vill skärpa straffen för grovt djurplågeri. FOTO: ANN LINDÉN

Brottet grovt djurplågeri bör införas, med en straffskala på sex månader till fyra år, enligt ett förslag regeringen skickat på remiss till Lagrådet. I dag kan den som döms för djurplågeri få böter eller upp till två års fängelse. Samhällets acceptans för djurs lidande har minskat, och det behövs en större skillnad mellan allvarliga och mindre allvarliga brott, anser regeringen.

De högre straffen ska kunna ges även om det inte finns något uppsåt hos den skyldige, förutsatt att det handlar om oaktsamhet som lett till allvarligt lidande. I bedömningen om det är grovt djurplågeri ska hänsyn tas till ifall lidandet orsakats av att djurhållaren försökt tjäna eller spara pengar, till exempel genom att inte laga utgödsling som inte fungerar, och ifall det har stor omfattning.

Inte försvårande att vara djurproducent

LRF är emot att ett grovt djurplågeribrott införs, och de definitioner som regeringen föreslår kring det. I lagrådsremissen understryks att det inte ska betraktas som en försvårande omständighet i sig att djur hålls i vinstdrivande syfte, inte heller att någon har många djur. Det som avgör är vad som orsakat lidandet, och hur många djur som lidit. Vad som är många djur anges inte.

Regeringen föreslår också att flera främst administrativa överträdelser beläggs med sanktionsavgifter. Det gäller förseelser som att sakna rätt papper för djurtransporter. Avgifterna ska ligga på mellan 1000 och 100 000 kronor, baserat på överträdelsens allvar och den skyldiges ekonomiska förmåga. Det är ansvarig kontrollmyndighet som ska besluta om sanktioner, vilket för djurbönder oftast kommer att betyda Länsstyrelsen. Ett sanktionsbeslut ska kunna överklagas.

Straffrihet för små avvikelser

I remissen föreslås även att fler överträdelser görs helt straffria. Det kan vara engångsföreteelser i en i övrigt välskött verksamhet, små avvikelser från regelverket som inte har någon effekt på djurskyddet, som en liten måttvariation eller mindre brister i journalföringen.

Lagen föreslås träda i kraft den första juli 2022.

Andra förslag i lagrådsremissen

Sanktionsavgifter ska kunna ges för samma förseelser som ger tvärvillkorsavdrag på jordbruksstöden. 

En sanktionsavgift ska inte tas ut om det är oskäligt att göra det. Skäl kan saknas om den avgiftsskyldiga varit så sjuk att den inte kunnat uppfylla kraven, och inte heller kunnat överlåta åt någon annan att göra det, eller om oförutsedda omständigheter kommit i vägen, eller om överträdelsen inte har haft någon negativ effekt i förhållande till vad regelverket ska skydda.