facebooktwittermail d

Skärpta regler är på gång

Det pågår en översyn av bestämmelserna om hemfridsbrott och olaga intrång, skriver Morgan Johansson (S) i en replik.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I demokratier kan våld, hot och trakasserier aldrig tolereras som politiska verktyg. Samhällsförändringar åstadkommer vi genom öppen debatt och genom lagarna, inte genom att sätta skräck i våra meningsmotståndare. Det slags händelser som Kristina Yngwe nämner har helt enkelt ingen plats i Sverige.

Men det är inte enda skälet till att de är oacceptabla. De äventyrar också det arbete för ett stärkt djurskydd som seriösa organisationer och lantbrukare bedriver – och ger dåligt rykte åt de många aktivister som driver sin sak med fredliga medel.

Regeringen ser därför allvarligt på den brottslighet som riktas mot Sveriges lantbrukare. Vi har skärpt straffskalan för grov skadegörelse och kompletterat bestämmelsen med en kvalifikationsgrund som bland annat innebär att brottet kan bedömas som grovt även om den ekonomiska skadan inte är betydande, om skadegörelsen innebär en särskild integritetskränkning.

För skadegörelse av normalgraden har böter utmönstrats ur straffskalan och maxstraffet skärpts. För olaga hot har det straffbara området utvidgats, och ministraffet för grovt olaga hot har skärpts.

Polismyndigheten arbetar med trygghetsskapande åtgärder, utredning och lagföring, men samarbetar också med Säkerhetspolisen för att reducera handlingsutrymmet för våldsbejakande extremister, bland annat i syfte att motverka brottslighet kopplad till aktivism. Mycket har gjorts men det räcker inte.

I Regeringskansliet pågår därför en översyn av bestämmelserna om hemfridsbrott och olaga intrång. I arbetet ingår att överväga straffbestämmelsernas tillämpningsområde, om kvalifikationsgrunder för grovt brott bör införas och om straffskalorna bör skärpas.

Jag har haft en kontinuerlig dialog med LRF om dessa frågor, och jag räknar med att kunna skicka ett förslag på skärpningar på remiss till berörda myndigheter och organisationer för synpunkter under våren.

I Sverige ska du kunna känna dig trygg i ditt hem oavsett var du bor och vad du jobbar med.

Morgan Johansson

Justitie- och migrationsminister (S)