facebooktwittermail d

Rättvisa villkor ger rätt förutsättningar

Vi anpassar våra hyror och arrenden till dagens nivåer och respektive gårds förutsättningar. Det är mest rättvist, skriver Karin Strandfager, Skärgårdsstiftelsen i en replik på Jon Kahns debattartikel.  

Vy över Södersunda, Runmarö
Skärgårdsstiftelsens fastigheter ska bidra till en levande skärgård, menar Karin Strandfager. FOTO: HELIKOPTERFOTO/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Skärgårdsstiftelsen är stor mark- och fastighetsägare i Stockholms skärgård och äger över 11 000 hektar mark och dubbelt så mycket vattenområden. På vår mark står cirka 2 000 byggnader som består av allt från stora värdshus och jordbruksbyggnader till bryggor, fyrar och små bodar. I Skärgårdsstiftelsens ändamålsparagraf i stadgarna är uppdraget beskrivet som följande:

”Skärgårdsstiftelsens ändamål är att med donerade och förvärvade fastigheter som grund verka för att bevara Stockholms skärgårds egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism med beaktande av den bofasta befolkningens intressen”.

Vårt stora mark- och fastighetsinnehav betyder också att vi har över 600 avtal kopplade till verksamheten. Många av dessa ses nu över och omförhandlas löpande och i det arbetet ingår även våra jordbruksarrendeavtal.

Då Skärgårdsstiftelsen till dels är finansierad med skattemedel är det centralt att vi inte subventionerar privata arrendatorer och entreprenörer. Vi ser till att vi har rättvisa affärsvillkor, arrenden och hyror som är anpassade till dagens nivåer och till förutsättningar för respektive hyres- eller arrendeställe.

Vi har stor bredd på våra gårdar, från större gårdar på fastlandet till riktigt små som ligger på öar. Genom att värdera arrendet utifrån de olika gårdarnas förutsättningar skapar vi nu rättvisa arrendevillkor och avgifter. Vi tydliggör också ansvar och gränsdragningar.

För Skärgårdsstiftelsen är jordbruken en mycket viktig del av vårt arbete för att bevara värdefulla naturmiljöer. De betande djuren som hävdar markerna är förutsättningar för att naturreservaten ska hållas öppna och bibehålla den biologiska mångfalden. Därmed är vi mycket angelägna om att ha driftiga arrendatorer på alla våra gårdsarrenden. Vi har ingen plan på att ändra på antalet jordbruksarrenden eller att lämna gårdar för fäfot på våra ägda och förvaltade marker.

Rättvisa villkor skapar förutsättningar för öppethållande och utveckling. Det är bara genom att ha modeller för likabehandling som vi kan stötta våra jordbrukare att i sin tur stötta Skärgårdsstiftelsens uppdrag.

I arbetet med våra avtal och arrenden tar vi ansvar som mark- och fastighetsägare så att vi kan förvalta och utveckla våra områden och göra dem till ”tillgängliga och hållbara skärgårdsmiljöer för nuvarande och kommande generationer”, som det är sammanfattat i Skärgårdsstiftelsens Vision 2030.

Karin Strandfager

Naturvårdschef, Skärgårdsstiftelsen

Detta är ett svar på denna artikel: Risk för en skärgård utan lantbruk