facebooktwittermail

Ska jag överklaga grannens husbygge?

Har en hästgård med sex hästplatser och nu fick grannen förhandsbesked för att bygga nytt bostadshus 25 meter från mitt stall, trots att kommunens miljöförvaltning påpekade att avståndet till stallet var så kort att framtida klagomål inte kunde uteslutas. Har hört att man inte kräver särskilt långa skyddsavstånd mellan hus och hästhållning numer, stämmer det eller ska jag överklaga?

/Hästbonde

Hej Hästbonde, och tack för den första frågan i denna spalt! Det har kommit många frågor från hela landet och det gläder mig mycket.

Den som vill sätta upp eller bygga någonting som kräver bygglov kan ansöka hos kommunens byggnadsnämnd om förhandsbesked om projektet kan tillåtas på den valda platsen. Ett förhandsbesked som innebär att den ansökta åtgärden kan tillåtas, ett så kallat positivt förhandsbesked, är bindande i två års tid vid den kommande bygglovsprövningen.

För att få ett positivt förhandsbesked krävs bland annat att projektet inte placeras där det innebär fara för människors hälsa. Att bygga nytt bostadshus alltför nära en hästgård anses enligt viss forskning innebära en fara för människors hälsa bland annat genom risk för spridning av hästallergener till bostadsmiljö, och ska därför inte tillåtas.

Det saknas lagregler och accepterade rekommendationer om vilket minsta avstånd som kan godkännas mellan nybygge och hästhållning för att utesluta fara för människors hälsa, så kallat skyddsavstånd.

Frågan om lämpligt skyddsavstånd till hästhållning har därför varit uppe till prövning i vägledande domar flera gånger. Svaret är att det beror på omständigheter som storlek och inriktning på hästgården, hur långt det är mellan stall/bete/ ridväg och hus, och hur vindriktning, terräng, och skyddande växtlighet på platsen kan spela in.

Det är helt riktigt observerat av dig att utvecklingen har gått mot att allt kortare skyddsavstånd har accepterats i vissa fall, ned till ca 20 meter mellan stall och bostad, och i något fall 10 meter mellan paddock och bostad. Boverket, som är sakkunnig myndighet inom området, framhåller dock studier som anger att hästallergener först efter 50–100 meter från källan konstaterats mycket låga, och att de kan uppmätas på längre avstånd i öppna landskap och i vindriktningen.

Du trampar därmed i ett gränsland, och när du tvekar, överklaga! I annat fall står du risken att grannarna, eller de som framöver köper grannfastigheten, senare vänder sig till länsstyrelsen som kan förelägga dig att hålla ett skyddsavstånd till grannens fastighet på grund av dennes hästallergi, eller i värsta fall förbjuda fortsatt hästhållning på platsen.

Vad säger ni hästföretagare därute, hur fungerar hästhållning nära nybyggen i praktiken? Har ni tvingats avveckla och flytta er verksamhet på grund av närboende, eller lever ni i harmoni på korta skyddsavstånd med era grannar? Skriv gärna en kommentar och berätta mer.

Lisa Kylenfelt, jurist på LRF Konsult.

Har du en fråga? Skicka den till juristen@atl.nu