facebooktwittermail

Setras rörelseresultat steg

Det onoterade H Setras rörelseresultat steg till 177 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (12).

FOTO: ULF ARONSSON

Förbättringen förklaras i rapporten av höga försäljningspriser till följd av en stark marknadsutveckling och positiva valutaeffekter.


Lantbruk