facebooktwittermail

SCA-samarbete med Birdlife ska gynna fågellivet

I samarbete med Birdlife Medelpad har SCA gjort en större naturvårdsavverkning för att gynna fågelarter som trivs i ljusa och soliga lövskogar.

I samarbete med Birdlife Medelpad har SCA genomför en naturvårdsavverkning på ett 55 hektar stort område för att gynna fågelfaunan.
I samarbete med Birdlife Medelpad har SCA genomför en naturvårdsavverkning på ett 55 hektar stort område för att gynna fågelfaunan. FOTO: EMELIE WESTIN/SCA

Som en del i samarbetet med BirdLife Medelpad har SCA utfört en naturvårdsavverkning för att gynna lövskog i västra Medelpad.

”Vi har avverkat cirka 35 hektar i ett område som är lövbränna, men där granen höll på att ta över. En lövbränna är ett skogsbestånd som har utvecklats naturligt efter en skogsbrand och därför har en högre andel lövskog än vad den omgivande barrskogen har. I det här området finns det gott om björk och asp, och enstaka sälgar”, säger Emelie Westin, naturvårdsspecialist vid SCA, i ett pressmeddelande.

Mindre gran

Främst har SCA tagit bort gran och sparat alla tallar. Dessutom har en del av tallarna katats för att skynda på åldrandet och på sikt ge mer död ved. På några ytor har också träd lagts omkull för att skapa luckor med solbelyst lövved.

Den här typen av lövskog är en viktig miljö för många fåglar, konstaterar BirdLife Medelpad.

”Vi glada över att det återskapas lövträdsområden som ger de fåglar som trivs just i sådana biotoper möjlighet att få ett bra livsutrymme. Vid de fågelinventeringar som vi gjorde i området under våren 2019 och 2020 identifierade vi 90 olika individer av 26 arter, bland annat lövsångare, kungsfågel, gärdsmyg, bofink och gransångare”, säger Bengt Allberg vid BirdLife Medelpad.

Effekter på sikt

Under 2021 kommer BirdLife Medelpad att göra en ny fågelinventering i området, och SCA hoppas också kunna göra en insektsinventering under 2022.

”Vi hoppas även kunna fortsätta inventera området efter 5-10 år. Det är nämligen på längre sikt som förändringarna kommer att bli mer påtagliga”, säger Peter Berglund vid BirdLife Medelpad, som tror att åtgärden kan gynna insektsätande småfågelarter och hackspettar men även sångfåglar som svarthätta, trädgårdssångare och ärtsångare samt svartvit flugsnappare.

SCAs naturvårdsavverkning

På ett 55 hektar stort område åtgärdade SCA i fjol höstas 35 hektar medan 20 hektar lämnades orörda. Området ligger mellan Navarn och Holmsjön i västra Medelpad, och består av lövrik blandskog med en medelålder på 100 år.