facebooktwittermail

Satsa på järnvägen för långsiktig tillväxt

Transporter och konkurrenskraft hänger ihop, men de senaste 25 åren har Sverige satsat mindre än jämförbara länder på investeringar och underhåll i infrastrukturen.

Det motsatta kunde snarast förväntas eftersom Sverige är ett stort och glesbefolkat land beroende av utrikeshandel. Vår ekonomi är beroende av väl fungerande infrastruktur. De ökande godstransporterna avspeglar den ökade varuhandel som är och har varit basen för Sveriges ekonomiska välstånd.

Tillgänglighet till effektiva, tillförlitliga och kapacitetsstarka system för godstransporter är en viktig förutsättning för att Sverige även fortsättningsvis ska kunna dra fördel av den globala handelns expansion eftersom kraven på leverensprecision ökar.

Att investera i järnvägsinfrastruktur i dag är inte bara nödvändigt, det är även något nationalekonomiskt sunt.

Enligt ekonomipristagaren Paul Krugman är uteblivna satsningar på infrastruktur ett sätt att både permanenta arbetslösheten i dag och att på sikt offra tillväxten.

Med infrastruktursatsningar får vi även minskade klimatutsläpp på köpet. Det är därför mycket olyckligt att ledande politiker ser järnvägen som överinvesterad, eller tävlar i att kasta fram nya projekt, när det som kan göra den avgörande skillnaden i framtiden är att satsa på den järnväg vi har i dag, så att den håller i morgon.

Det saknas beslutsfattare som vill se till de långsiktiga behov som faktiskt finns och som behöver tas på allvar. Vi efterlyser därför ett engagemang över blockgränsen, där järnvägen ges de långsiktiga satsningar den behöver.

Behoven har aldrig varit större än i dag, inte heller möjligheterna. Tre problemområden är särskilt stora:
1) Godstransporterna tillskrivs inget värde
2) Anslagen är otillräckliga
3) Visionerna och det långsiktiga tänkandet saknas

Finansminister Anders Borg: det är dags nu att satsa på infrastrukturen och godstransporter för långsiktig tillväxt!

Karolina Boholm
transportdirektör på Skogsindustrierna, med ansvar för frågor som transporter, infrastruktur, drivmedelsskatter och biodrivmedel