facebooktwittermail d

Lisa Kylenfelt: Särskilda skäl krävs för bygge inom strandskyddsområde

Att kombinera en maskinhall med boendeutrymmen inom strandskyddsområde är i regel nästan omöjligt att få dispens och bygglov för.

Sjö i Sverige.
Inom ett strandskyddsområde är det som regel förbjudet att uppföra nya byggnader om du inte ansöker om, och beviljas, dispens för detta, skriver Lisa Kylenfelt. FOTO: MOSTPHOTOS

Hej! Ska bygga maskinhall på min lantbruksenhet inom strandskydd men vill gärna inreda en del av den för övernattningsmöjligheter, har jag möjlighet till det? Torgny

Hej Torgny, och tack för att du skriver till spalten!

Inom ett strandskyddsområde är det som regel förbjudet att uppföra nya byggnader om du inte ansöker om, och beviljas, dispens för detta. Om du bedriver en areell näring, såsom exempelvis jord- eller skogsbruk, kan maskinhallen undantas från förbudet om den behövs för jord- eller skogsbruket, om den inte tillgodoser ett bostadsändamål, och den för sin funktion måste finnas just inom strandskyddsområdet. Om du bedriver ditt jord- eller skogsbruk som en bisyssla måste verksamheten medföra ett tillskott av betydelse till din försörjning. Hobbyverksamhet omfattas därför inte. Likaså bör din verksamhet vara av viss varaktighet för att omfattas av undantaget.

I fråga om bygglov finns ett motsvarande undantag som säger att det inte krävs bygglov för en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan.

Jag skulle säga att du sannolikt inte kan inreda en del av maskinhallen som en tillfällig bostad även om du uppfyller kriterierna för areell näring och vill nyttja undantagen för strandskydd och bygglov. Om byggnadens initiala utformning eller inredning gör det möjligt att använda den åtminstone som tillfällig bostad kommer undantagen inte att gälla. Likaså, om du uppför en ekonomibyggnad men därefter vill ändra den för bostadsändamål så är detta en bygglovspliktig åtgärd. 

Ett antal lite tjusigare byggnader har varit uppe till prövning. I rättsfallet RÅ 2000 ref.7 bedömdes en byggnad med hänsyn till konstruktion, utformning och placering inte vara en bygglovsbefriad ekonomibyggnad. I rättsfallet noterades att byggnaden gav intrycket av ett fritidshus med stora fönster mot havet, altan, invändig planlösning för fritidshus, lackerat furugolv och väggar och tak med bastupanel. Vid tidpunkten för domstolens prövning bedrevs dock fårskötsel i byggnaden.

I ett nyligen meddelat mål från Mark- och miljööverdomstolen bedömdes det inte heller bevisat att en byggnad var avsedd för jord- eller skogsbruket i fall där byggnaden bestod dels av en maskinhall, dels av ett mindre utrymme med flera större fönster i riktning mot Gullmarn där utrymmet endast gick att nå utifrån via en smal grusgång mellan en berghäll och byggnadens fasad.

Det finns dock något rättsfall där man har tillåtit övernattning i en ekonomibyggnad. Ärendet gällde en renvaktarstuga som var avsedd för övernattning. Stugan var 24 kvadratmeter och av enkel beskaffenhet. Stugan innehöll två sängplatser. Byggnaden låg i anslutning till renskötselområdet och syftet med byggnaden var övernattning i samband med renskötseln. Domstolen ansåg att de särskilda förutsättningarna som gäller för rennäringens bedrivande medförde att byggnaden behövdes för att kunna bedriva renskötselverksamhet, varpå stugan var en bygglovsbefriad ekonomibyggnad.

Så för den som inte bedriver rennäring är det sannolikt en uppförsbacke Torgny. Inget hindrar dock att du ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för åtgärden, men för att dispens ska beviljas måste särskilda skäl föreligga. Håller tummarna!

Lisa Kylenfelt

Jurist vid Ludvig & Co

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Lovisa Nellevad, jurist med inriktning på arbetsrätt på Gröna arbetsgivare, svarar på frågor om kollektivavtal, anställningskontrakt och andra arbetsrättsliga frågor. Mejla till: arbetsratt@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten