facebooktwittermail d

Samerna vinner över markägarna

Högsta domstolen fastställer hovrättens dom i det så kallade renbetesmålet. Det innebär att de tre samebyarna vinner i tvisten mot ett hundratals fastighetsägare i Nordmalings kommun gällande sedvanerätt till vinterrenskötsel.

Fastighetsägarna har velat att det ska slås fast att samebyarna saknar rätt att bedriva renskötsel på deras fastigheter.
Men både tingsrätt och hovrätt har sedan tidigare gjort samma bedömning som Högsta domstolen nu gör - nämligen att samebyarna har rätt till vinterbete med sina renar på de aktuella fastigheterna.

Ingvar Häggström i byn Djupsjönäs i Nordmaling är en av de överklagande markägarna och enligt honom var domen väntad.
- Oavsett vem som vinn är det bara förlorare. Problemet kvarstår och ersättningsfrågan måste lösas åt oss, säger Ingvar Häggström.

Gamla handlingar


I 61 olika punkter motiverar HD sitt beslut och många av argumenten som förts fram grundar sig på gamla handlingar och sedvanerätt.

Fastighetsägarna har bland annat hävdat av avsaknaden av gamla tvister om renskötsel i sig är bevis för att renskötsel inte förekom på markerna, men av att slutsatser av uppgifter saknas går inte att dra några slutsatser av enligt HD.

Stora kostnader för markägarna


Markägarna ska ersätta motparterna för rättegångskostnaderna, totalt närmare 3,7 miljoner kronor.

I målet har 3 § i rennäringslagen använts som säger att renskötsel får bedrivas den 1 oktober - 30 april inom trakter utanför lappmarkerna och renbetesfjällen där renskötsel av ålder bedrivs vissa tider av året. ATL.nu