facebooktwittermail

Inga svar om Nya Komet

Nyckelbiotopsinventeringen, kartläggning av frivilliga avsättningar och den nya strategin ska förbättra skyddet av skog. Det skriver regeringen som svar på kritiken från Riksrevisionen. Men hur det blir med Nya Komet berörs inte.

Om det var en högre andel naturvårdsavtal, och mindre reservat och biotopskydd, skulle statens kostnad för skydd av skog minska, resonerar Riksrevisionen.
Om det var en högre andel naturvårdsavtal, och mindre reservat och biotopskydd, skulle statens kostnad för skydd av skog minska, resonerar Riksrevisionen. FOTO: MATS P OSTELIUS

Under 2017/2018 granskade Riksrevisionen statens insatser för skydd av skog. Bland annat ville de få svar på om statens resurser för formellt skydd används kostnadseffektivt och i vilken utsträckning frivilliga avsättningar är ett komplement till det formella skyddet. Svaret blev att det finns utrymme för förbättring.

Mer kvalitet

Statens fokus hittills på att nå arealmålen nationellt behöver ändras till större fokus på områdenas kvalitet och funktion, konstaterar Riksrevisionen. Och för att kunna göra det behövs bättre kartläggning, statistik och samordning mellan myndigheterna. Dessutom bör staten försöka använda billigare skyddsformer, till exempel behöver programmet Nya Komet, där skogsägare frivilligt avsätter mark mot ersättning, ses över eftersom det "saknar förutsättningar för att vara kostnadseffektivt".

Slutligen behöver det så kallade sektorsansvaret tydliggöras, så att det är klart vilket ansvar staten respektive markägarna har för att miljömålen nås.

Nyligen kom regeringen med sitt svar, där de i stort sett säger att insatser som redan inletts och pågår bemöter kritiken. Bland annat ska den nya nyckelbiotopsinventeringen och arbetet med grön infrastruktur ge bättre kunskap om naturvärdena. Skogsstyrelsen håller dessutom på med en stickprovsinventering av kvaliteten på de frivilliga avsättningarna, och ska tillsammans med Naturvårdsverket och SLU utveckla en statistikredovisning för skogsmark.

För dyrt

Riksrevisionen konstaterar att markägare i allt större utsträckning väljer skyddsformer med intrångsersättning, det vill säga reservat och biotopskydd, vilket blir dyrt för staten. Därför bör de ekonomiska incitamenten att teckna naturvårdsavtal bli bättre och Riksrevisionen föreslår också ökad användning av ersättningsmark. Regeringens svar är att den nationella strategi för skydd av skog som antogs ifjol ska se till att resurserna används kostnadseffektivt samt att SLU utreder de samhällekonomiska konsekvenserna av ersättningsmark. Men hur det blir med Nya Komet berör de däremot inte.

Om önskemålet att tydliggöra sektorsansvaret skriver regeringen att: "Markägare förväntas ta högre miljöhänsyn än vad lagen kräver och bevara värdefulla skogar genom frivilliga avsättningar så att miljömålen nås".