facebooktwittermail d

Så ska färre kvinnor skadas i lantbruket

Unga kvinnor som jobbar med djurskötsel inom nötproduktionen är mest olycksdrabbade. Därefter är de som jobbar med hästar mest utsatta. Det visar en forskningsstudie om olycksfall som drabbar kvinnor i lantbruket och som Cecilia Lindahl, husdjursagronom och forskare vid JTI, har gjort.

Cecilia Lindahl har undersökt vilka olyckor som drabbar kvinnor i lantbruket. Hennes forskning bygger på olycksstatistik från AFA Försäkring och Arbetsmiljöverket under 2009-2013.

Resultaten presenterades i dag under en arbetsmiljökonferens som anordnades av Lantbrukets arbetsmiljökommitté, LAMK.

Unga kvinnliga djurskötare

Hennes rapport visar att den mest utsatta olycksgruppen är unga kvinnliga djurskötare som jobbar med nötdjur i produktionslantbruket.

I hälften av de anmälda olycksfallen var kvinnorna under 34 år, varav majoriteten var under 25 år. En fjärdedel av olyckorna är kopplat till jobb och skötsel av nötdjur.

Sker i direktkontakter

Främst sker olyckorna i direktkontakter med djuren - vid behandlingar, inseminationer och klövverkning till exempel - då djuren kan utdela sparkar.

På andra plats på olyckstoppen är situationer vid förflyttning och sortering av djur. På tredje plats hamnar olyckor vid mjölkning.

Yrken inom hästnäringen

Den andra mest olycksdrabbade gruppen inom lantbruket är yrken i hästnäringen - skötare och tränare.

Olyckorna sker främst vid situationer då man ska leda och flytta hästarna liksom vid skötsel av olika slag.

Orsakerna till olyckorna är flera. Stress, trötthet, bristande rutiner, bristande kunskap, maskiner som plötsligt sätts i gång - till exempel vid utgödsling - och dåligt underhåll.

Här är Cecilia Lindahls förslag till en säkrare arbetsmiljö:

  • Kartlägg de unga kvinnornas arbetsmiljö.
  • Kartlägg hanteringen i nöt- och hästnäringen.
  • Lyft arbetsmiljöfrågorna på naturbruksgymnasierna.
  • Utveckla fortbildningar för lantbrukare och djurskötare
  • Utveckla säkra hanteringssystem för maskiner och vid drivning av djur.
  • Fortsätt utveckla mjölkanläggningar så att de blir säkrare för att undvika sparkar.
  • Ta med arbetsmiljöaspekter då man ska godkänna nybyggen så att man kan jobba säkert med djur.