facebooktwittermail d

Så är det att bruka kyrkans mark

Sex procent av svensk jordbruksmark ägs av kommuner, landsting, staten och kyrkan. På Friels lantbruk utanför Grästorp brukas fem fastigheter som ägs av Skara stift.

– Vi har en öppen och bra dialog kontinuerligt med stiftet, säger arrendator Jens Gustavsson.

Bröderna Hans och Jens Gustavsson arrenderar 250 hektar av Skara stift.
Bröderna Hans och Jens Gustavsson arrenderar 250 hektar av Skara stift. FOTO: MARIE NÄLSÉN

Hans Gustavsson har arrenderat Friels lantbruk sedan 1986 medan brodern Jens Gustavsson kom med tolv år senare 1998. I dag arrenderar de en brukningsenhet, på 250 hektar som slagits ihop av fem fastigheter, av Skara stift.

– Det fungerar väldigt bra. Vi har en bra relation med stiftet och när vi velat investera har de ställt sig positiva till det. Vi har exempelvis renoverat fastighetens byggnader och bland annat byggt en gårdsverkstad. Då har de stått för det yttre och vi för den extrautrustning vi vill ha utöver och med eget arbete. Det handlar om att ge och ta från båda parter, säger Jens Gustavsson till ATL.

Verksamheten består av spannmålsodling och entreprenadverksamhet. Spannmålsodlingen drivs i samarbete med fem andra bönder i ett gemensamt bolag som brukar cirka 1 200 hektar medan entreprenadverksamheten drivs i egen regi.

PREMIUM: Här finns billig jordbruksmark

"Kyrkan är en bra jordägare"

Arrendet löper på fem år i taget med ett års uppsägning.

– Vill man sluta kan man göra det efter ett år om man vill. Det är heller inte svårt att generationsskifta. Vi för just nu diskussioner med kyrkan om att min brorson vill vara med i arrendet längre fram.

Jens Gustavsson tycker att de har en öppen och bra dialog och att arrende är ett bra sätt att komma igång snabbt med ett lantbruk utan att behöva investera i en fastighet.

Inget negativt med att arrendera?

– Ibland kan jag känna att det vore roligt att ha något helt eget också. Sen kan det kännas jobbigt att föra dialog om allt men eftersom det alltid har fungerat bra så överväger det positiva. Kyrkan är en bra jordägare att ha att göra med.

Egentligen är det felaktigt att kalla Svenska kyrkan för ägare, istället bör man benämna fastigheterna som prästlönetillgångar. En kvarleva från när bönderna i byarna fick avsätta mark till prästen för att denne skulle ha något att leva av vid sidan av söndagens predikan.

– Det håller på att utredas vem som egentligen äger marken just nu, berättar Viktor Larsson som är ansvarig för prästlönetillgångarna i Skara stift.

Upp till varje stift

På några ställen i landet har Svenska kyrkan större arealer jordbruksmark än på andra håll.

– Traditionellt finns de största arealerna här i Skara, Linköping, Lund och Växjö, berättar Viktor Larsson. Områden där det finns mycket jordbruksmark.

Gårdarna arrenderas ut till lantbrukare och vinsten delas ut till stiften. I Skara stift delas den lika mellan stiftet och församlingarna men det är upp till varje stift hur de väljer att göra.

Svenska kyrkan äger cirka 54 000 hektar jordbruksmark, en och en halv procent av landets totalareal och det gör organisationen till en av Sveriges största ägare av jordbruksmark.

Enskilda ägare störst

Men trots allt ägs den svenska jordbruksmarken som uppgår till drygt tre och en halv miljoner hektar främst av enskilda ägare, hela 91 procent. Det visar statistik från Jordbruksverket som delar in ägandet i sju klasser: Enskilda ägare, privata aktiebolag, övriga privata ägare, Svenska Kyrkan, statsägda AB, staten och övriga allmänna ägare såsom kommuner och landsting.

Jordbruksmarken

Den totala arealen jordbruksmark i Fastighetstaxeringsregistret uppgår till drygt 3,5 miljoner hektar fördelat på cirka 2 771 000 hektar åkermark och 731 000 hektar betesmark.

Den största arealen jordbruksmark finns i Västra Götalands och Skåne län, 1,1 miljon hektar eller 32 procent av arealen jordbruksmark är belägen i dessa län med 17 procent och 15 procent i respektive län. Östergötlands län har drygt 7 procent av jordbruksmarken eller cirka 266 000 hektar.

Det län med minst areal jordbruksmark är Blekinge län med 52 000 hektar eller 1,5 procent av jordbruksmarken. I Norrlandslänen bestående av Gävleborgs län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län finns knappt 12 procent av landets jordbruksmark.

Källa: Statistikrapport 2015:03 Jordbruksverket

LÄS OCKSÅ: Oproportionerlig dominans i kyrkans markförvaltning

LÄS OCKSÅ: Kyrkan digitaliserar virkesförsäljningen