facebooktwittermail

Rörvik gick back fjärde kvartalet

Sågverkskoncernen Rörvik Timber redovisar ett nettoresultat på -37 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2010 (-46).

Nettoomsättning var under samma period 326 Mkr (245) med ett rörelseresultat på -57 Mkr (-57). Där ingår även lagernedskrivning med 18 miljoner kronor, rekonstruktionskostnader på tre miljoner samt kostnader för produktionsstopp med 4 miljoner kronor.

Lägre priser


- Det negativa resultatet beror främst på lägre försäljningspriser, högre råvarukostnader och lägre produktion än plan, skriver bolaget i bokslutskommunikén.

Under det fjärde kvartalet uppgick sågproduktionen till 116 000 kubikmeter (75 000) - cirka 30 000 kubikmeter mindre än planerat.

För helåret 2010 blev resultatet efter skatt 225 miljoner kronor (-227). Nettoomsättningen uppgick till 1 165 miljoner kronor (1 284).

Rekonstruktion satte spår


Resultatet har under perioden påverkats av de problem som det innebär att bedriva verksamhet under rekonstruktion, konstaterar företaget.

Under hösten har en förstärkning av den svenska kronan i kombination med en försvagad marknad medfört lägre försäljningspriser.

Det ledde till att bolaget genomförde ett förlängt stopp vid årsskiftet. Marginalen har därutöver försämrats genom att råvarupriserna har fortsatt att stiga. ATL.nu