facebooktwittermail d

Riskerar vite för utbyggd maskinhall – det här gäller

Ett föreläggande med vite måste delges personligen. Du kan kräva att veta när delgivningen ägt rum innan du betalar några vitesböter. ATL:s jurist Lisa Kylenfelt reder ut vad som gäller.

Överraskad blev jag när jag efter sommaren ringde kommunen för att fråga om ett ärende som de har öppnat om min nyligen utbyggda maskinhall inom detaljplan, och kommunens tjänsteman meddelade mig att beslutet om rättelse redan var meddelat, och att tiden för att överklaga beslutet var utgången. Om jag inte river tillbyggnaden inom en månad så kommer jag att få vitesböter. Förtvivlad och hoppas på råd.

Vänlig hälsning, Vivi-Ann

Hej Vivi-Ann, och tack för att du skriver till juridikspalten!

Kommunens byggnadsnämnd får meddela så kallade rättelseförelägganden om du har byggt på ett sätt som inte överensstämmer med reglerna i plan- och bygglagen. Ett rättelseföreläggande får förenas med vite. Om rättelseföreläggandet har meddelats på grund av att du har byggt någonting utan bygglov kan du i vissa fall ansöka om bygglov i efterhand. Om du beviljas bygglov kan du undvika rättelse men riskerar ändå att vite eller byggsanktionsavgift döms ut. En maskinhall är ju en ekonomibyggnad, men ligger den inom detaljplan så krävs bygglov för ny- och tillbyggnad.

Ett föreläggande som förenas med vite ska delges dig personligen. Delgivning anses ha skett när du har tagit emot handlingen. Om kommunen har skickat dig beslutet per post så brukar de skicka med ett delgivningskvitto för dig att signera, vilket brukas godtas som tillräckligt bevis för att handlingen tagits emot. Det finns dock även andra godtagbara metoder för delgivning. I detta fall skulle jag råda dig att gå till botten med hur delgivningen har gått till av föreläggandet, vilket kommunen kan svara på. Överklagandetiden börjar löpa först från det att du har delgivits beslutet. Om du inte har delgivits beslutet så kan du alltså fortfarande överklaga beslutet.    

Om du har delgivits beslutet så får det laga kraft när tiden för överklagande löpt ut. Laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas till högre instans och att beslutet kan verkställas. När ett beslut inte kan överklagas gäller det avgörandet slutligt och kan normalt inte ändras. Under vissa förutsättningar kan dock även ett beslut som fått laga kraft överklagas. Detta är möjligt genom resning, återställande av försutten tid och domvilla, de så kallade särskilda rättsmedlen.

Om man, som i ditt fall, inte har överklagat ett beslut som man berörs av i rätt tid och detta beror på ett oförutsett eller ursäktligt hinder kan ny överklagandetid beviljas genom en ansökan om återställande av försutten tid. När ett ärende som ditt har avgjorts på handlingarna och du inte i förväg har underrättats om när avgörandet skulle meddelas så brukar ett påstående om att avgörandet inte har kommit dig tillhanda godtas, om inte omständigheterna talar mot påståendet.  En ansökan om återställande av försutten tid ska ha kommit in inom tre veckor från det att förfallet upphörde, men senast inom ett år från det att tiden för att överklaga gick ut. Ansökan ska inges till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt som prövar ansökningar avseende de särskilda rättsmedlen när det gäller beslut och domar enligt plan- och bygglagen.

Frågan ovan gäller maskinhall inom detaljplan, men jag fick nyligen in även en motsvarande fråga om altanbygge och där gäller i princip samma sak.

Håller tummarna för att det löser sig på bästa sätt!

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland och Anna Törnfelt, affärsrådgivare på Hushållningssällskapet Gotland svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten