facebooktwittermail

Riksrevisionen kritiserar skogsskydd

Riksrevisionen har granskat statens insatser för att skydda skog. Arbetssättet med frivilliga avsättningar i nya Komet får kritik för att vara för dyrt.

Staten lägger varje år 2–3 miljarder kronor på skydd och skötsel av värdefull natur. Nu har Riksrevisionen granskat om statens insatser klarar att nå målen för miljö och friluftsliv på ett kostnadseffektivt sätt. Slutsatsen är att det finns utrymme för förbättringar.

– Staten har hittills främst fokuserat på att nå arealmål på nationell nivå. Vår bedömning är att arbetet i högre grad än tidigare också bör fokusera på områdenas kvalitet och funktion, säger riksrevisor Ingvar Mattson i ett uttalande.

Kartlägg regionala skyddsbehov

Riksrevisionen uppmanar därför regeringen att kartlägga de regionala skyddsbehov som återstår för att målen ska nås. I sin granskning konstaterar Riksrevisionen även att skyddets kvalitet och funktion kan förbättras samt att redovisningen av statistik behöver utvecklas. Regeringen behöver också beakta att kostnaderna påverkas av vilken skyddsform som används och vilken ersättning som betalas ut.

Riksrevisionen anser att staten kan effektivisera arbetet med att skydda och sköta skog med höga naturvärden.
Riksrevisionen anser att staten kan effektivisera arbetet med att skydda och sköta skog med höga naturvärden.

De myndigheter som är inblandade måste även bli bättre på att samordna sitt arbete och planera insatserna. För att göra arbetet mer kostnadseffektivt kan det till exempel löna sig att skydda områden med lägre skyddsvärden även om ersättningen för avsättningen är lägre. Men Riksrevisionen konstaterar att det finns få möjligheter att sänka kostnaderna för naturskyddet genom att använda alternativa skyddsformer. Möjligheten till frivillig avsättning av skog med höga naturvärden, det nya Kometprogrammet, får kritik.

– Med dagens konstruktion saknar nya Komet förutsättningar för att vara kostnadseffektivt, säger Ingvar Mattson.

Riksrevisionen skriver i sin granskning att nya Komet innebär högre administrativa kostnader än det traditionella skyddsarbetet och att andra skyddsformer än naturreservat och biotopskyddsområde med mer flexibla ersättningar behövs.

Nya Komet behöver uppdateras

Riksrevisionen rekommenderar därför att regeringen ser över nya Komet för att göra det mer kostnadseffektivt. Regeringen bör utreda om det går att stärka markägarens vilja att teckna naturvårdsavtal och om det finns anledning att ta fram nya avtalsformer för utvecklingsmark (områden som på sikt kan utveckla höga naturvärden) eller områden med lägre skyddsvärden.

Fakta: Det här vill Riksrevisionen att regeringen gör

Kartlägger de regionala skyddsbehov som återstår för att målen för miljö och friluftsliv nås.

Ser över nya Kometprogrammet för att göra det mer kostnadseffektivt. Utreder om nya avtalsformer behövs och om det går att stärka markägarnas vilja att teckna naturvårdsavtal.

Ser över länsstyrelsernas möjligheter att arbeta strategiskt med att skydda värdefull skog.

Tydliggör ansvarsfördelningen för att uppnå miljömålen mellan staten och markägarna.

Dessutom vill Riksrevisionen att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen samordnar sin rapportering och uppföljning av miljömålen samt utvecklar gemensamma kriterier för när omvandlingen av frivilliga avsättningar till formellt skydd är motiverad.