facebooktwittermail d

Respektera vildsvinen

Vildsvinet är ett vilt djur med hemortsrätt och viktiga ekologiska funktioner i det svenska ekosystemet, och det bör behandlas med respekt, skriver Carl-Gustaf Thulin, föreståndare, Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU.

Att skjuta ledarsuggor i populationsbegränsande syfte är tveksamt ur ett etiskt perspektiv. Vildsvinen bör som andra viltslag behandlas med respekt och förvaltas som den resurs de är.

Vuxna suggor antas ha en viktig sammanhållande funktion och leda vildsvinsflocken undan från faror, exempelvis från ett område med intensiv jakt.

En tysk studie visar att så kallade vuxna suggors roll som sammanhållande och ledande av flocken är överdriven. Detta tas i vissa kretsar som ett argument för att suggor bör kunna skjutas, i synnerhet som en jakt på fertila och reproduktiva suggor skulle minska populationsstorleken.

Risken att en vuxen sugga har nyfödda kultingar kvarstår dock.

Att skjuta hondjur vars avkomma fortfarande är beroende av dem och som därmed svälter ihjäl, är måhända en effektiv form av populationsreglering, men mycket tveksamt ur ett etiskt perspektiv.

Vidare så är det långt ifrån säkert att den tyska studien går att applicera på svenska förhållanden.

Vi vet helt enkelt för lite om de svenska vildsvinens sociala struktur och vanor för att säga att en bortskjuten ledarsugga, med eller utan kultingar, inte leder till förekomsten av ”vildsvinsvärstingar” som skapar ökade problem.

För att undvika skador kan markägare upplåta vildsvinsjakt gratis eller sänka arrendekostnaden.

Det skulle innebära ökade möjligheter för ungdomar och mindre penningstarka medborgare att skaffa klimatsmart och hälsosamt vildsvinskött, och samtidigt öka intresset för den extensiva och hållbara bruksform som modern jakt utgör.

Det kan även vara möjligt att styra vildsvinen genom att så viltgrödor som mognar tidigare på för ändamålet speciellt avsedda åkrar. Då kan den konventionellt brukade åkern skördas med minskad skaderisk.

Denna typ av viltbrukstanke kan skapa förutsättningar för såväl rika viltstammar som minskade skador på skog och grödor, och därmed ge ett mervärde för hela fastigheten.

Den senaste tiden har tonläget gentemot vildsvinet höjts till en icke särskilt respektfull nivå.

Den pågående antivildsvinskampanjen signalerar ett icke respektabelt förhållningssätt till ett vilt djur med hemortsrätt och viktiga ekologiska funktioner i det svenska ekosystemet.

Vildsvinets kött går utmärkt att äta, de skapar möjligheter till jakt, rekreation och naturupplevelser. Dess bökande bidrar till variation i landskapet, en förutsättning för biologisk mångfald.

Avföringen blir gödsel och mat till insekter, som i förlängningen blir mat till fåglar. Slutligen så sprids fröer med såväl päls som avföring.

Jag anser att vi ska värna och respektera vildsvinet som en av våra viktiga, vilda resurser. Det gör vi inte genom att riskera att skjuta ledarsuggor med kultingar!

Carl-Gustaf Thulin,
föreståndare Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU