facebooktwittermail d

Regeringsförslag hotar butiker i landsbygd

Regeringen talar med dubbla tungor om servicen på landsbygden. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht lanserar ekonomiskt stöd till butiker i glest befolkade områden. Samtidigt överväger folkhälsominister Gabriel Wikström förslag verkar i motsatt riktning, skriver Bengt Hedlund, vd Convenience stores Sweden.

I våras presenterade statsrådet Sven-Erik Bucht ett glesbygdsstöd som är ett driftsstöd till fasta försäljningsställen av dagligvaror. Det är ett både efterlängtat och nödvändigt initiativ.

I många orter är den lokala butiken självklart viktig som livsmedelsbutik, men också som ombud för statliga verksamheter som apotek, systembolag och Svenska Spel.

Vi har många medlemmar som brinner för sitt samhällsuppdrag att upprätthålla service, men som brottas med vikande underlag och lönsamhet. Allt fler funderar på att slå igen.

I det ljuset var regeringens initiativ något som gav nytt hopp. Men det kan vara tillfälligt. Medan Sven-Erik Bucht arbetar för att undvika butiksnedläggning, jobbar kollegan Gabriel Wikström i en helt annan riktning.

I den nyligen avslutade översynen av Tobakslagen (SOU 2016:14) uppdrog Wikström åt utredaren att även se över möjligheten att införa neutrala tobaksförpackningar och ett exponeringsförbud för tobaksprodukter.

Det kan vid en första anblick tyckas långsökt att koppla samman sådana förslag med försämrad service i landsbygd. Men kopplingen finns, och den är stark.

Neutrala tobaksförpackningar infördes i Australien 2012 och där ser man nu ett antal tydliga tecken. Förutom att åtgärden inte verkar påverka den redan nedåtgående trenden för rökning, har neutrala förpackningar lett till ökad smuggling och illegal handel. Det är ett hårt slag för Australiens seriösa handlare, inte minst i glesbygd där både volymer och marginaler är små.

Vi ser inte att utvecklingen skulle bli annorlunda i Sverige.

Exponeringsförbud har också införts i Australien och inte heller i det fallet syns någon tydlig påverkan på rökning. Däremot ser vi att landets handlare fått genomföra stora investeringar i nya, insynsskyddade förvaringsställ och förvaringslösningar. Dessutom följs förbudet av administrativa pålagor, som kostar 100 000 kronor om året i ökade lönekostnader att hantera.

Sist, men inte minst, finns det flera tecken på att varor som flyttas utom synhåll betraktas som illegala – och att gränsen mellan kontrollerad och illegal handel därmed suddas ut.

Vi stödjer självklart alla åtgärder som kan stärka svenska folkets hälsa. Men om vi talar om rökning finns det andra alternativ – som inte äventyrar service och livskvalitet för handlare och konsumenter.

Ett exempel är att införa ett licenssystem för tobaksprodukter på samma sätt som redan gäller för alkohol. Ett sådant system skulle skapa tydliga villkor och styra upp den i dag allt mer okontrollerade försäljningen av illegal tobak, som inte sällan riktar sig till unga. Det skulle dessutom sannolikt göra mer för folkhälsan än något av Gabriel Wikströms illa genomtänkta initiativ.

Bengt Hedlund

Vd Convenience stores Sweden

Branschorganisation för svenska convenience-butiker som kiosker, tobaksbutiker och service- och trafikbutiker.