facebooktwittermail d

Regeringens satsning på svenskt kött inte nog

Regeringen utlovar en satsning på 25 miljoner för att främja ekologiska livsmedel och fler åtgärder utlovas i den kommande livsmedelsstrategin. Men det räcker inte. Fler aktörer måste vara beredda att ta större ansvar för en väl fungerande marknad - och regeringen behöver sätta tryck på marknadens aktörer, skriver Tommy Ohlström, vd KF.

I en ny rapport som KF låtit beställa från PwC har marknaden för köttprodukter analyserats. Den visar på en kraftig obalans mellan vad svenska konsumenter efterfrågar, nämligen svenskt och gärna ekologiskt kött, och det utbud som marknaden erbjuder.

I dag råder brist på svenskt kött, något som begränsar konsumentens möjligheter att genom sin konsumtion påverka utbud, pris och kvalitet. I rapporten pekas på ett antal huvudorsaker:

Maktkoncentration i slakteriledet

De fyra största slakteriföretagen slaktar i dag 4 av 5 svenska grisar, nästan lika illa är det för nöt och kyckling. Slakterierna får därmed stor makt att pressa priset till primärproducenten.

Eftersatta investeringar bland producenterna

Pressad lönsamhet gör att många bönder trots hög efterfrågan inte vågar investera för ökad produktion eller satsa på omställning till ekologiskt.

Otillräckliga och motsägelsefulla krav för märkning

60 procent av svenskarna säger att deras köp påverkas av märkningen och 2 av 3 menar att ursprunget är avgörande. Vår rapport visar dock att märkningen är otillräcklig, svårtolkad och ibland till och med motsägelsefull. Det är något som också missgynnar svensk produktion då värdet i exempelvis högre djurhållningskrav blir svårtolkat, inte minst vad gäller behandlat kött och kött på restaurang.

För att få en välfungerande marknad där konsumentens vilja slår igenom i utbudet behöver marknadens funktionssätt förändras. Innan årsskiftet ska regeringen presentera sin nya livsmedelsstrategi, en strategi som bland annat ska öka andelen ekologisk produktion och förbättra möjligheterna för konsumenter att göra medvetna val. Om alla de målen ska nås måste fler aktörer ta ett större ansvar.

- Restaurangnäringen och distributörerna måste ta sitt ansvar mot konsumenten vad gäller ursprungsmärkning, både för färskt och behandlat kött.

- Dagligvaruhandeln måste arbeta aktivt för att ge mindre slakterier chansen att bryta de större slakteriaktörernas dominans, till exempel genom att skapa lokala marknader eller ställa krav på innehåll i egna varumärken.

- Märkningsorganisationer och Livsmedelsverket behöver strama upp märkningskraven och öka kontrollen.

Regeringen och ansvariga myndigheter kan på olika sätt skapa tryck på marknadens aktörer att förändras. Vi på KF inbjuder härmed ansvarig minister Sven-Erik Bucht till samtal om hur vi kan samverka till nytta för svenska konsumenter.

Tommy Ohlström

VD KF