facebooktwittermail d

Regeringens budget presenteras

Totalt satsar regeringen 24 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2016. Bland nyheterna finns beskedet om att regeringen inte tänker införa skatt på handelsgödsel.

Vad gäller de gröna näringarna läggs i budgeten 328 miljoner kronor på insatser för skogsbruket. 14 miljoner läggs på djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder och 124 miljoner läggs på bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar. 

Ingen handelsgödsel

Regeringen tänker inte införa skatten på gödselmedel som togs bort 2010. Dock skriver regeringen att man tänker analysera behovet av andra former av beskattning för att minska spridning av tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen i naturen. En sådan skatt bör "vara verkningsfull och kostnadseffektiv". 

Behöver ses över

Regeringen skriver också att skatten på växtskyddsmedel behöver ses över. Den infördes 1984 och har varit oförändrad sedan dess. Enligt regeringen bör det ses över hur skattens miljöstyrande effekt kan öka.

I budgetpropositionen läggs 57 miljoner till ersättningar för viltskador. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande får 564 miljoner kronor. Och bidaget till Skogs- och lantbruksakademien uppgår till 1,1 miljoner kronor.

Sedan tidigare har satsningar på solceller presenterats. Stödet ökar från 50 till 390 miljoner kronor. En halv miljard satsas på ökad klimatfinansiering i utvecklingsländern. Totalt läggs 4,5 miljarder kronor på klimatet nästa år. Regeringen vill också satsa 25 miljoner kronor nästa år och därefter 50 miljoner kronor per år fram till 2019 på lagring av el.

I budgetpropositionen föreslås även ett nytt stöd för elbussar och supermiljöbilspremien förstärks. 62 miljoner läggs på investeringar i miljöteknik för att hjälpa miljö- och klimatteknikföretag att växa. 

300 miljoner som redan tidigare är känt läggs för att sänka dieselskatten för lantbrukare. Regeringen föreslår att energiskatten på diesel och bensin höjs med 5, respektive 4 öre per liter från och med årsskiftet.

Tre delar

Regeringens jobbagenda består av tre delar: investeringar för framtiden i bostäder, klimatomställning och infrastruktur, en aktiv närings- och innovationspolitik för fler företag.

Regeringen vill att Sveriges ska vara en ledande kraft i klimatomställningen. Solceller, miljöfordon och höjda miljöskatter.

Regeringen föreslår en avtrappning av jobbskatteavdraget, begränsad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt, sänkt tak och slopade tjänster i RUT-avdraget, samt sänkt subventionsgrad i ROT-avdraget från 50 till 30 procent, höjda energiskatter och särskild löneskatt för företag som vill anställa en pensionär.

Regeringen föreslår skattehöjning på sparande via investeringssparkonto från 1 januari nästa år. 

Arbetsgivaravgifterna för personer under 25 år höjdes den 1 augusti från 15,49 procent till 25,46 procent.

Bland utgiftsminskningarna föreslås avskaffandet av systemet med etableringslotsar.

Förbättrat konjunkturläge

Vilket läggs till de 20 miljarder kronor som aviserades för 2016 i vårbudgeten. Regeringens bedömning är att konjunkturläget i den svenska ekonomin kommer att förbättras de kommande åren. En starkare utveckling i omvärlden leder till fallande arbetslöshet i Sverige.Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

 

Texten uppdateras.

ATL rapporterar live från manifestationen i Stockholm!

ATL rapporterar live från presskonferensen här!