facebooktwittermail d

”Regeringen bör avgöra när reservat ska inrättas”

Det bör gå att utkräva politiskt ansvar i frågor där myndigheterna ifrågasätter den enskildes grundläggande fri- och rättigheter, skriver jägmästaren och skogsägaren Sverker Liden i en debattartikel.

Inrättande av reservat är en åtgärd som kan bygga både på objektiva och subjektiva bedömningar, skriver Sverker Liden. FOTO: GERT OLSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Enligt gällande riksdagsbeslut skall inrättande av reservat i ökad omfattning bygga på frivillighet från skogsägarna.

Inrättande av reservat är en åtgärd som kan bygga både på objektiva och subjektiva bedömningar.

Till objektiva bedömningar räknar jag arter av djur och växter som är skyddade i lag. Till subjektiva bedömningar räknar jag ”intressanta eller ovanliga ekosystem” som inte omfattas av skydd på annat sätt.

När det gäller skydd av olika slag har de byggts på av myndigheterna utan att man kunnat peka på några objektiva orsaker. Istället har man börjat utvidga generella skydd till exempel strandskydd genom att man successivt ökat möjligheterna genom luddiga formuleringar om grunderna för skyddet eller genom att öka på möjligheter till utökat skydd genom att öka avstånd eller skyddszoner.

Ett annat exempel är just ökad frivillighet som är formulerad som att markägare helst frivilligt skall gå med på avsättningar i annat fall gäller tvång. I praktiken blir det inte någon ändring eftersom statstjänstemännen inte behöver bry sig om frivilligheten.

Återkommande konflikter gäller också anklagelser om att statstjänstemännen driver en egen politisk agenda i skydd av den svenska modellen med självständiga myndigheter. Aktivister sägs ha ”tagit över” myndigheterna.

Enligt EU:s grundlag skall politiskt ansvar kunna utkrävas för alla beslut som fattas i den offentliga förvaltningen. Det går inte i Sverige, vilket är ett brott mot EU:s rättsordning. Det brottet blir allt allvarligare när myndigheterna börjar tillämpa EU:s regler om Sveriges och EUs regler inte stämmer överens.

Myndigheterna och olika intresseorganisationer har börjat driva olika frågor där man blandar EU:s och Sveriges lagar. Skall man tillämpa EUs regler i miljöärenden bör man också, enligt min mening, tillämpa EU:s rättsordning.

Sverige hävdar i det sammanhanget att tjänstemännen i myndigheterna handlägger ärenden objektivt i den ordning som en glasklar lagstiftning kräver. Men det gäller inte i frågor som formuleras som frågan om frivillighet.

Antingen måste Sverige ändra sin grundlag om hur offentlig förvaltning skall styras eller också måste en politisk instans, regeringen, avgöra dessa frågor. Jag tycker det rimliga är att regeringen avgör när reservat skall inrättas. Tidigare myndighetsbeslut i dessa frågor bör ogiltigförklaras med hänvisning till EU:s grundlag.

Jag tycker också att man bör överklaga länsstyrelsens beslut om inrättandet av Nymyrans naturreservatet mot markägarens vilja till EU:s domstol med hänvisning till att Sverige bryter mot EU-rätten.

Det bör gå att utkräva politiskt ansvar i frågor där myndigheterna ifrågasätter den enskildes grundläggande fri- och rättigheter bland annat äganderätten. Då skulle också markägarens ställning mot myndigheterna i ersättningsfrågor stärkas avsevärt.