facebooktwittermail d

Produktionsrekord väntas för sågverken

Sett till lönsamheten verkar 2021 bli ett riktigt rekordår för sågverken. Och även produktionsvolymen är på väg mot en ny rekordnivå.

Lätt snöiga virkespaket.
Med nuvarande produktionstakt ser sågverken ut att kunna notera ett nytt produktionsrekord till årsskiftet. FOTO: ULF ARONSSON

Den sammanlagda produktionen i svenska sågverk under året ser ut att landa på 18,9 miljoner kubikmeter, vilket i så fall skulle innebära nytt rekord. Det skriver Skogsindustrierna i sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet.

Det innebär en produktionsökning med 2 procent jämför med 2020, en ganska blygsam uppgång jämfört med prisökningarna på mer än 100 procent på trävaror.

Trots att de svenska sågverken haft en rekordhög produktionstakt under stora delar av året var exporten till och med augusti 6 procent lägre än i fjol. Förklaringen till det är att lagernivåerna var mycket låga vid årets början, och det är först under augusti och september som lagren åter börjat öka.

Fortsatt bra efterfrågan 

Rekordpriser i USA har lett till en svensk exportökning dit med 80 procent jämfört med före pandemin. Trots det är den svenska exporten till USA ändå förhållandevis liten, och för Sveriges del är det i stället Storbritannien och Kontinentaleuropa som varit de viktigaste marknaderna under året.

Enligt Skogsindustrierna finns nu tecken på en mer dämpad utveckling i Storbritannien, vilket kan få effekter för den svenska exporten. Totalt sett är den underliggande efterfrågan på trävaror fortfarande god, även om det finns ett antal faktorer som gör det svårt att bedöma utvecklingen för den närmaste tiden.