facebooktwittermail d

Prima jordbruksmark bebyggs – ska bli fängelse

Trelleborgs kommun planerar att bygga ett fängelse på 50 hektar av Sveriges bästa jordbruksmark. Arrendatorns kontrakt sägs upp utan att ersättningsmark erbjuds.

Illustrationsbild över kommande detaljplaneläggning, med underliggande gällande detaljplaner. Mer än 60 procent av jordbruksmarken som tas i anspråk för Kriminalvårdens etablering är redan detaljplanelagd för industriändamål, men nyttjas i dag för jordbruksändamål. Område som markerats för vårdinrättning utgör cirka 42 hektar.
Illustrationsbild över kommande detaljplaneläggning, med underliggande gällande detaljplaner. Mer än 60 procent av jordbruksmarken som tas i anspråk för Kriminalvårdens etablering är redan detaljplanelagd för industriändamål, men nyttjas i dag för jordbruksändamål. Område som markerats för vårdinrättning utgör cirka 42 hektar. FOTO: TRELLEBORGS KOMMUN

Enligt en avsiktsförklaring mellan kriminalvården och Trelleborg kommun ska 50 hektar stadsnära mark upplåtas till etableringen av ett nytt fängelse. Initialt handlade det om 30 hektar mark och ett fängelse för 300 interner, men nu har anspråken höjts till 50 hektar och 450 interner.

Anstalten ska vara i drift 2027 och kommunens arbete med detaljplanen över området snabbas nu på för att kunna antas hösten 2021.

Marken, som ägs av kommunen, är sedan länge utarrenderad till en lantbrukare som därmed sägs upp från sitt arrende när fängelseplanerna blir verklighet. Det utan att annan mark erbjuds som kompensation.

ATL har sökt arrendatorn som avböjer att medverka.

– Arrendekontrakten löper på till 2023 men vi har ett återtagandevillkor som gör att vi kan ta tillbaka hälften av arrendeytan tidigare om vi behöver det. Sedan tecknar vi ettåriga kontrakt på den yta vi tagit tillbaka så att vi inte får tom jordbruksmark som inte används, utan vi arrenderar ut den så länge det går, säger Natali Georgievski, exploateringsingenjör på Trelleborgs kommun.

Hon säger också att om planläggningen innebär någon skördeskada för arrendatorn ersätts den av kommunen.

Hur ser kommunen på frågan om att det är jordbruksmark som bebyggs?

– Det är absolut något vi värderar högt och kommer att arbeta igenom i detaljplanearbetet. Vi kommer också att hålla samråd med länsstyrelsen i frågan, säger Natali Georgievski.

Pågår en diskussion

Hon menar att det pågår en diskussion inom Trelleborgs kommun om frågan att bebygga jordbruksmark, men att behovet av nya fängelseplatser i det här fallet väger tyngre.

– Vi gör vad vi kan för att bidra till samhällsnyttan, även om det tyvärr sker på bekostnad av jordbruksmark i detta fall. Vi är väl medvetna om att vi tar mycket jordbruksmark i anspråk men vi måste väga olika samhällsviktiga intressen mot varandra, säger hon.

Beslutet om att bygga ett fängelse togs med klar majoritet i kommunstyrelsen, men Mats Sjöslätt, vice ordförande i Centerpartiet i Trelleborg, är starkt kritisk till att det är jordbruksmark som ska tas i anspråk för bygget.

– Jag upplever att det inte finns någon förståelse för problematiken i kommunen. Det är klass 10-jord, men jag tror inte att de egentligen vet vad det innebär. I praktiken betyder det ingenting utan det är samhällsnyttan som väger tyngst i alla lägen, säger han.

Mats Sjöslätt (C).
Mats Sjöslätt (C). FOTO: PRIVAT

Mats Sjöslätt menar också att miljöbalken säger att jordbruksmarken inte får bebyggas om behoven kan tillgodoses på andra sätt. 

– I Trelleborgs kommun finns flera andra platser som skulle vara lämpliga för en fängelseetablering utan att den bästa åkermarken skulle behövas tas i anspråk, säger han, och understryker att den planerade användningen av jordbruksmark går stick i stäv med regeringens livsmedelsstrategi.

Den mark det handlar om ligger i direkt anslutning till Sveriges största tomatodling, Alf Pedersen och son, som också arrenderar sin mark av Trelleborgs kommun. Vd Mads Pedersen berättade i ATL i september om företagets planer på att expandera. Enligt Natali Georgievski omfattas en expansion av växthusen av detaljplanen, men att Kriminalvårdens intressen går först om byggplanerna skulle krocka.