facebooktwittermail d

Svårt med avbrott i preskription för bygglov

Det kan vara svårt att få till preskriptionsavbrott för bygglovsärenden efter att tio år har gått, enligt ATL:s jurist Lisa Kylenfelt.

Men hos vem ligger bevisbördan om preskription gäller eller inte?

Hej Lisa, jag kontaktar dig då jag för tillfället söker information om preskriptionsregler kopplade till plan- och bygglagen. Finns möjligheten att få på plats preskriptionsavbrott för bygglovsärenden?

Vänligen Torsten

Hej Torsten, och tack för att du skriver till mig. Denna fråga hade jag inte stött på förut så jag tackar för möjligheten att fördjupa mig inom detta område!

En preskription innebär att en skyldighet som du har tar slut efter en viss bestämd tid. Det finns generellt talat vissa möjligheter att avbryta en preskriptionstid. Exempelvis kan preskriptionstiden för ett ekonomiskt krav, som en räkning, avbrytas genom att den betalningsskyldiga får ett skriftligt krav om räkningen från fordringsägaren. Om preskriptionstiden avbryts så börjar en ny preskriptionstid att rulla.

Vi har tidigare i spalten tagit upp att en byggnadsnämnds möjligheter att förelägga om rättelse för ett olovligt bygge preskriberas när det har gått mer än tio år från tiden för bygget. I det sammanhanget kan konstateras att det är nämnden som måste bevisa att det finns förutsättningar för att skicka dig ett rättelseföreläggande. Om du gör en invändning om preskription så är det vidare nämnden som måste bevisa att preskription inte föreligger.

Frågan är nu om en sådan preskriptionstid kan avbrytas så att nämnden kan förelägga om rättelse även efter det att tio år har gått?

Frågan om preskriptionsavbrott för bygglovsärenden var uppe i ett rättsfall vid Högsta domstolen (NJA 2010 s. 96). Där var frågan om den omständigheten att byggnadsnämnden innan preskription inträtt hade utfärdat ett föreläggande om rättelse skulle innebära ett preskriptionsavbrott som medförde att en ansökan om handräckning kunde göras efter tioårsfristens utgång. Domstolen bedömde inte att rättelseföreläggandet skulle ses som ett preskriptionsavbrott och att tioårsfristen var absolut i fråga om handräckning. Frågan har också varit uppe i Mark- och miljööverdomstolen (mål nr P 9983-18). Där konstaterade domstolen att en nämnds beslut att upphäva beslut om bygglov i tiden efter ett olovligt bygge inte heller bryter preskriptionstiden. Båda dessa rättsfall har gällt preskriptionsregeln i äldre plan och bygglagen. Regeln om preskription i bygglovsärenden finns numer i 11 kap. 20 § andra stycket i (nya) plan- och bygglagen, i stort sett oförändrad. Ovanstående rättsfall är därför fortfarande vägledande vid bedömningen av frågan.

Utifrån vad vi kan läsa ut från dessa rättsfall borde det vara svårt att få till preskriptionsavbrott för bygglovsärenden, tioårsfristen har hittills setts som mer eller mindre absolut. Bra eller dåligt, ja det beror hur vi vänder på saker.

Tack för en intressant fråga Torsten, och tack till alla er som skriver till spalten med intressanta frågor om högt och lågt. Önskar er alla en riktigt glad påsk.

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu