facebooktwittermail

Positivt resultat för Lantmännen

Alla fyra av Lantmännens divisioner visar ett positivt resultat för 2010 och de genomförda besparingsprogrammen är ett skäl till det. Division Livsmedel hade ett tufft sista kvartal.

Resultat för 2010 efter finansnetto justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 946 miljoner kronor, en förbättring med 731 miljoner kronor mot 2009, skriver Lantmännen i en bokslutskommuniké.

- Under 2010 har vi sett stor positiv effekt av våra väl genomförda besparingsprogram, säger Per Strömberg vd och koncernchef för Lantmännen i en kommenterar.

Division Lantbruks

rörelseresultat för helåret uppgick till 167 (-99) miljoner kronor. Som skäl anges det åtgärdsprogram som genomförts genom året och en stabilisering inom lantbruks kooperativa affär.

Division Maskins

rörelseresultat för helåret uppgick till 236 (64) miljoner kronor. En stark konjunktur, ökad marknadsandelar för Valtra och genomförda sparprogram tros vara orsaken till det.

Division Energis

rörelseresultat för helåret uppgick till 125 (105) miljoner kronor. Fjärde kvartalet försämrades resultatet något som en konsekvens av en starkare svensk krona.

Division Livsmedels

rörelseresultat för helåret uppgick till 784 (789) miljoner kronor, något sämre än förra året. För fjärde kvartalet var rörelseresultatet -36 miljoner kronor, att jämföra med 126 miljoner motsvarande period 2009.
Högre råvarupriser satte press på marginalerna under sista kvartalet 2010, skriver Lantmännen i en kommentar.

- Vi kan inte luta oss tillbaka. Vi måste fortsätta att arbeta med besparingsprogram samtidigt som vi skapar lönsam tillväxt genom att bland annat bygga våra varumärken och jobba för att bli en smalare och vassare koncern, säger Per Strömberg i en kommentar. ATL.nu