facebooktwittermail

Går det att överklaga bygglovet?

Bygglov för nybyggnationer skapar ofta debatt. Men hur ska ett beslut om bygglov meddelas, och kan det överklagas? ATL:s jurist Lisa Kylenfelt reder ut.

Hej! Kommunen har för över en månad sedan beviljat bygglov för nybyggnad av ett höghus i närheten av min bostadsrätt. Fick reda på detta bara genom en slump genom samtal med granne i tvättstugan. Varför fick inte jag reda på detta, kan jag göra någonting åt det? Lenny

Hej Lenny! Enligt plan- och bygglagen ska beslut om bygglov delges sökanden och andra parter i ärendet. Beslutet ska även delges vissa andra som har yttrat sig i ärendet. Övriga anses nås av beslutet genom att ett beslut att bevilja bygglov kungörs genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar. I meddelandet anges beslutets innehåll i huvudsak och var beslutet hålls tillgängligt. Överklagandetiden är tre veckor.

För de som inte ska delges beslutet räknas tiden från den dag som infaller en vecka efter kungörelsen. Om du inte har varit part i bygglovsprocessen, och inte heller lämnat synpunkter under processen, så har nämnden sannolikt inte varit skyldiga att delge dig beslutet om bygglov. Och om du har missat kungörelsen och den överklagandetiden så kan det ju vara så att beslutet om bygglov har vunnit laga kraft mot dig och alltså inte kan överklagas.

När ett beslut inte kan överklagas står avgörandet fast och kan normalt inte ändras. Under vissa speciella förutsättningar kan dock även ett beslut som har fått laga kraft överklagas. Detta är möjligt genom särskilda rättsmedel som resning, återställande av försutten tid och domvilla.

Förenklat kan resning bli aktuellt om nya omständigheter eller bevis som inte tidigare varit kända har kommit fram och sannolikt hade lett till att utgången av målet blivit annorlunda om dessa varit kända. Återställande av försutten tid är en begäran att en överklagandetid ska börja löpa igen, vilket kan beviljas vid ett oförutsett eller ursäktligt hinder. Klagan över domvilla är en begäran om att ett avgörande som inte längre kan överklagas ska undanröjas på grund av ett grovt rättegångsfel som påverkat utgången av målet. Det är Mark- och miljööverdomstolen som i första ledet prövar ansökningar om särskilda rättsmedel för beslut enligt plan- och bygglagen.

Högsta domstolen har nyligen i ett avgörande, rubricerat Bygglovet i Gubbängen, givit två bostadsrättsinnehavare rätt efter att de ansökt om återställande av försutten tid för att överklaga ett bygglovsbeslut för flerbostadshus. Anledningen till detta var att domstolen konstaterade att boende eller bostadsrättsinnehavare i intilliggande bostäder kan omfattas av en särskild meddelandeskyldighet, som innebär att kommunen måste skicka ut det meddelande som kungörs till de berörda personligen.

Undantag från meddelandeskyldigheten föreligger bara när antalet kända sakägare är så stort att det skulle innebära större kostnader och besvär än vad som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med meddelandet att skicka det till var och en av dem. När ett sådant meddelande ska skickas men inte har skickats till kända sakägare, som intillboende i vissa fall, så kan det finnas skäl för att bifalla en ansökan om försutten tid, i vart fall om den som hade rätt att få ett meddelande inte på något annat sätt har fått kännedom om beslutet.

Lisa Kylenfelt, senior jurist, Ludvig & Co

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu