facebooktwittermail

Forskning om innekor stoppas

De svenska forskarna ville veta hur mjölkkor som inte går på bete kan få det så bra som möjligt i ladugården. Men Djurförsöksetiska nämnden avslår ansökan om att ha med djur i studien. 

Forskarna ville studera hur mjölkkornas välfärd skulle påverkas av att inte vara ute på bete (arkivbild, korna på gården har inget med studien att göra.) FOTO: TRONS/TT

Kan mjölkkor i en god inomhusmiljö få en likvärdig djurvälfärd jämfört med vad de skulle fått ute i beteshagen under betesperioden?

Det var syftet med den studie som forskare vid det statliga forskningsinstitutet Rise ville genomföra tillsammans med Växa Sverige.

Forskarna ansökte om tillstånd att ha med djur i studien hos Djurförsöksetiska nämnden i Göteborg.

Men där tog det stopp.

Anses vara lidande för djuren

Nämnden ifrågasätter studiens syfte, och menar att det redan är känt att nötkreatur vill vara ute under betesperioden och att forskning visar att de mår bättre av detta.

Dessutom anser nämnden att försöksdjurens lidande väger tyngre än den förväntade nytta som djurförsöket kan komma att resultera i för djuret.

Nämnden valde att avslå ansökan om att få använda djuren i studien.

Pilotprojekt för flexiblare betesdrift

Försöket skulle ha blivit ett pilotprojekt och gett underlag för en större vetenskaplig studie om det går att skapa en mer flexibel betesdrift i Sverige.

Forskarna från Rise framhöll i sin ansökan att beteskravet för svenska mjölkkor försvårar för lantbrukare att bidra till den nationella ambitionen att öka livsmedelsproduktionen.

Pilotstudien skulle genomföras på fem olika besättningar på privatägda gårdar med snittbesättningar på cirka 400 kor. Maximalt skulle 2 500 kor vara med i studien.

Forskningsprojektet med namnet Djurvälfärd 365 finansieras av LRF och var tänkt att pågå mellan 1 juni 2021 till och med juni 2022.

Djurförsöksetiska nämndens beslut kan överklagas.