facebooktwittermail

Oklara regler för plantering av skog på jordbruksmark

Reglerna för att plantera skog på åkermark är allt annat än glasklara och därtill fulla av undantag. Juristen Lisa Kylenfelt reder ut vad som gäller.

Hej! Jag läser ATL sedan många år och ser att ni har haft flera ärenden uppe i spalten som varit intressanta för mig. Jag undrar Lisa Kylenfelt hur jag ska göra för att plantera skog på jordbruksmark?

Elvira

Hej Elvira!

Jag jobbar delvis hemifrån nu i dessa beklagliga coronatider men jag tog en promenad till kontoret i dag. Gissa om jag blev glad när jag där fick ditt vykort med frågan till spalten.

Jag saknar all praktisk kunskap om hur du ska gå tillväga för att plantera skog på åkermark. Däremot vet jag att du oftast först måste anmäla detta till länsstyrelsen eftersom ändringen innebär att jordbruksmark tas ur jordbruksproduktion. Syftet med anmälningsskyldigheten är att ge staten möjlighet att övervaka användningen av värdefull jordbruksmark, för att för framtiden bevara markens produktionsförmåga.

Med jordbruksmark avses i detta fall den åkermark och betesmark som ingår i en fastighet som är taxerad som lantbruksenhet. Notera dock att det saknas en enhetlig definition av jordbruksmark inom fastighetensrätten så i andra avseenden, som för bygglovsbefriad ekonomibyggnad, är definitionen lite annorlunda. Med betesmark avses här både kultiverad och naturlig betesmark. Men vad avses med åkermark? Naturvårdsverket uppger i sin vägledning på området att generellt sett bör all mark som det går att ta matjord från anses vara åkermark. Jordbruksverket brukar dock definiera åkermark som mark som är lämplig att plöja. Glasklart? Nja.

Anmälan ska göras med god framförhållning, jordbruksmarken får nämligen tas ur produktion tidigast åtta månader efter det att anmälan om åtgärden har gjorts till länsstyrelsen, om inte länsstyrelsen meddelar dig något annat.

Anmälningsplikten kan för övrigt gälla oavsett om marken ska användas för något annat ändamål eller inte. Om en jordbrukare passivt men slutligt slutar att bruka marken utan att göra en anmälan, kan skogsvårdslagens bestämmelser om skyldighet att anlägga skog träda in efter en viss tid. Definitivt nedlagd jordbruksmark som är lämplig för virkesproduktion, och som inte används för något annat ändamål, är ju enligt skogsvårdslagen att betrakta som skogsmark. Om avsikten däremot är att framöver återuppta brukandet anses marken fortfarande vara jordbruksmark. I sådana fall krävs ingen anmälan.

Om din åtgärd är av liten betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön behövs ingen anmälan Elvira. Exempelvis kan detta vara fallet om ändringen berör en mindre yta av din jordbruksmark. Du bör dock vara medveten om att för det fall att åtgärden innebär en väsentlig ändring av naturmiljön så hanteras anmälan också som ett samråd. I ett samråd får länsstyrelsen förelägga dig att utföra de åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Om sådana åtgärder inte är tillräckliga, och det är nödvändigt för skyddet av naturmiljön, får myndigheten förbjuda skogsplanteringen. Om ett samråd leder till ett föreläggande eller förbud som innebär att mark tas i anspråk, eller att pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras, har du rätt till ersättning av staten.

Lycka till Elvira!

Lisa Kylenfelt, jurist Ludvig & Co

Skicka in din fråga!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Har du en juridikfråga? Mejla den till juristen@atl.nu.