facebooktwittermail

Ökat fokus på skogsvärden

Landsbygdsdepartementet lanserar projektet Skogsriket för ett ökat fokus på skogen.

Det handlar om att lyfta de värden som finns i skogen. Bland annat ska ökad förädling och turism höja kvaliteten och generera nya arbetstillfällen.

Strategin ska utvecklas i samarbete med skogsbranschen och intresseorganisationer. Det handlar om hur skogsbruket kan effektiviseras och kvaliteten i skogen höjas.

Projektet är ännu i ett tidigt skede och ska presenteras närmare under Skogsnäringsveckan i april.

Matlandet förebild


Arbetsnamnet Skogsriket har projektet Matlandet som förebild.
- Skogen är en av våra största exportvaror och motorn i svensk ekonomi och den växer på landsbygden. Landsbygden är en resurs och här finns stor potential för vidareutveckling och skapande av nya jobb, säger Marie Wickberg, politiskt sakkunnig hos Eskil Erlandsson.

Skogsriket blir ett systerprojekt till Matlandet.
- När vi startade Matlandet hade vi 10 000 jobb som mål. Den siffran har reviderats upp. Det jobbar cirka 100 000 personer med skogsrelaterade tjänster. Det finns god potential för att höja den siffran markant, säger Marie Wickberg.

Förädling


Projektet handlar bland annat om att titta över möjligheterna för ökad produktutveckling och förädling av den svenska skogsråvaran.

I dag är huvudprodukterna virke och pappersmassa men potentialen är mycket större än så. Det kan till exempel handla om byggnationer, produktion av möbler eller interiörer men även hur cellulosa kan få nya användningsområden. Inte minst på bioenergisidan, där skogsprodukten talloljan kan var ett första steg, ska utvecklas.

Fem områden


Projektet ska arbeta inom fem fokusområden. Hittills är tre klara; vidareförädling, rekreation och hållbart brukande.
Marie Wickberg understryker att den sociala dimensionen och det mervärde skogen ger för friluftsliv och turism också ska tas till vara. En viktig aspekt är hur upplevelseindustrin kan utvecklas. Mikael Gianuzzi