facebooktwittermail d

Ökad avkastning från skog trots rekordpris på fastigheter

Stigande virkespriser under året kompenserar för rekordartade ökningar av priset på skogsfastigheter. Resultatet är mer skog för pengarna, enligt Skogssällskapets skogsindex. 

Granskog
Bättre betalt för virket innebär högre lönsamhet i skogsbruket och ett fallande skogsindex. FOTO: CECILIA PERSSON

Skogssällskapets skogsindex är kvoten mellan marknadspriset för en skogsfastighet och avkastningsvärdet för virket. Ju lägre indexsiffra desto mer skog för pengarna, medan ett högt index innebär att skogsköparen betalar för annat än virke, exempelvis bra jakt, exploateringsmöjligheter, närhet till storstad och så vidare.  

Enligt den senaste sammanställningen har indexet sjunkit något i tre av fem regioner. Orsaken är det stigande virkespriset under året, som innebär att skogsbruket helt enkelt blivit mer lönsamt. Prisökningen på virke kompenserar fortsatt stigande priser på skogsmark.

Skogssällskapets index jämför läget i september med hur det såg ut i mars. Men sedan september har fastighetspriserna fortsatt att stiga, vilket troligen innebär ett högre skogsindex vid nästa jämförelse.

– Vi har en urstark fastighetsmarknad i hela Sverige där priserna stigit kontinu­erligt under året för att nu under hösten accelerera mot nya toppnoteringar. När vi summerar 2021 kommer vi troligen att se en 20-­ till 30-­procentig ökning av skogsmarks­priserna, säger Ulrik Abelson, fastighetsexpert på Skogssällskapet.

Han fortsätter:

– Jag har aldrig varit med om nå­got liknande under hela mitt yrkesliv, det är liksom tjurrusning på fastighetsmarkna­den med rekordhöga skogsmarkspriser.

Ulrik Abelson
”När vi summerar 2021 kommer vi troligen se en 20­ till 30-­procentig ökning av skogsmarks­priserna”, säger Ulrik Abelson. FOTO: SKOGSSÄLLSKAPET/JONNY FLINK

Bakom prisökningen på skogsmark ligger förutom de höga priserna på virke också en låg ränta och att efterfrågan överstiger utbudet. Den höga efterfrågan märks speciellt för fastigheter som kan köpas av juridiska personer, där priserna ligger 20 till 50 procent högre än för fastigheter som köps av enskilda.

Finns någon smärtgräns för hur högt skogsindex kan bli?

– Det är ju egentligen en fråga om hur höga fastighetspriserna kan bli, och de brukar gå upp när det är god konjunktur och bra ekonomi. Men man funderar ju när det ständigt kommer nya rekordpriser. Å andra sidan gäller det ju även andra investeringar som bostäder och aktiemarknaden. Det är en tillgångsbrist och svårt att hitta nya investeringar.

Skogsindex

Skogssällskapets skogsindex är kvoten mellan marknadspriset för en skogsfastighet och avkastningsvärdet för virket. Ju lägre indexsiffra desto mer skog för pengarna, medan ett högt index innebär att skogsköparen betalar för annat än virke.