facebooktwittermail d

Odlingslandskapets fåglar blir färre

Odlingslandskapets flyttfåglar, som ladusvala, backsvala och stenskvätta, blir allt färre. Det framgår av ringmärkningssiffror från Falsterbo fågelstation.

För tropikflyttande fåglar blev 2010 ett bra år. En hård vinter med kall vår vilket gjorde att de flesta insekter kläcktes lagom tills fågelungarna skulle matas.

Av ringmärkningen att döma är det troligt att tropikflyttande fåglar ökar i antal. Arter som däremot minskar är bland annat ladusvala, backsvala, stenskvätta, törnskata, näktergal, trädgårdssångare, lövsångare och svartvit flugsnappare.

Ingår i övervakning


Flertalet är knutna till ett rikt odlingslandskap, medan de tre sistnämnda är knutna rik löv- och blandskog, skriver länsstyrelsen i Skåne i ett pressmeddelande.

Exakt vad som orsakat nedgången är inte känt, men olika miljöfaktorer som klimat- och väderleksomslag, biotopförändringar orsakade av jord- och skogsbruk, miljögifter och försurning bukar ligga bakom förändringar i fågelbeståndet.

Ringmärkning och återfångst av fåglar har genomförts återkommande vid Falsterbo fågelstation sedan 1940-talet. Märkningen är en del av länsstyrelsens miljöövervakning.ATL.nu