facebooktwittermail

Skogsutredningen vill avskaffa nyckelbiotoper

Nyckelbiotopsinventeringen saknar stöd i lagen och bör läggas ned. Men mer kunskap behövs fortfarande och Skogsutredningen föreslår därför ökat kunskapskrav för skogsägarna och nya naturmiljöbeskrivningar.

I stället för nyckelbiotopsinventeringen flyttas en del av ansvaret för att hålla koll på naturvärden i skogen över på skogsägaren genom miljöbalkens kunskapskrav.
I stället för nyckelbiotopsinventeringen flyttas en del av ansvaret för att hålla koll på naturvärden i skogen över på skogsägaren genom miljöbalkens kunskapskrav. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Skogsbruk. Skogsutredningens mest övergripande förslag för stärkt äganderätt är att formellt skydd i huvudsak ska bygga på frivillighet och markägar-initiativ. Det går i linje med skogspolitikens inriktning om frihet under ansvar och ska ge större incitament för markägarna att bevara och skapa naturvärden. Samtidigt ska det fortfarande vara upp till staten att välja vilka områden som beviljas skydd och urvalet ska baseras på vilka naturvärden som prioriteras. Och för skogar av särskilt angeläget allmänt intresse ska staten fortfarande kunna besluta om formellt skydd mot mark-ägarens vilja.