facebooktwittermail d

Mattias Norrby: Nya rön kan göra salix mer intressant för odlare

Nya urvalsmetoder och ett ökat värde på råvaran genom förädling kommer skapa bättre förutsättningar för odling av salix och för ökad produktion av biodrivmedel.

Mattias Norrby

Vi hade en diskussion om sänkningen av reduktionspliken vid fikabordet häromdagen, vilket ledde oss in på salixodling och huruvida det är bra att använda för att göra biomassa av. Skulle det kunna bli mer lönsamt att satsa på odling av salix för biomassa i framtiden och sker det någon forskning om det?

Det är onekligen en fråga i tiden och nog forskas det på området. Bland annat i ett projekt på SLU med medel från Stiftelsen Lantbruksforskning, “Innovativ salixförädling för fossilfritt drivmedel”. Projektledare är Pär Ingvarsson på Institutionen för växtbiologi; Växtgenomik och Växtförädling och här har han formulerat ett svar:

”En omställning av Sveriges ekonomi till att i större utsträckning bli biobaserad kommer att kräva en mängd olika insatser. Även om en ökad elektrifiering leder till en minskad klimatpåverkan från fordonstrafik kommer vissa typer av transporter, exempelvis flyg, fartyg och tunga lastbilar, även inom överskådlig framtid till stor del förlita sig på förbränningsmotorer.

En av utmaningarna blir därför att öka antalet källor som kan användas för produktion av biomassa som i sin tur kan omvandlas till biobränsle för ersättning av fossila drivmedel. För att denna typ av odling också ska vara ekonomiskt hållbar krävs att de grödor som odlas har hög avkastningspotential och låga konverterings- och produktionskostnader. Salix är en energigröda som väl uppfyller dessa krav och som därför har potential att bli en viktig del i den totala biomassaproduktionen inom en snar framtid.

Salix har en mycket bra energibalans i jämförelse med de flesta andra grödor som kan odlas på jordbruksmark och är därför mycket väl lämpad för denna typ av odling. Utöver sin roll som bioenergikälla kan Salix även förse jordbruket och samhället med en rad ytterligare ekosystemtjänster såsom ökad koldioxidinbindning, upptag av tungmetaller från marken, minskad effekt av översvämningar och en ökad biologisk mångfald som gynnar vilda djur och pollinerande insekter.

Sveriges Lantbruksuniversitet och Lantmännen Lantbruk AB driver sedan 2020 ett gemensamt forskningsprojekt, “FutureFit Salix” som är inriktat på att ta fram nya och innovativa metoder för förädling med målet att ta fram nytt högavkastande material av salix.

I ett annat pågående samarbetsprojekt studeras också omvandlingsprocesserna av salixbiomassa till biodrivmedel, så att hela värdekedjan från sortutveckling, odling hos lantbrukaren och produktion av biodrivmedel i industrin skall bli intressanta affärsmöjligheter.

Inom ramen för “FutureFit Salix” är målet att förbättra vår förståelse och kunskap om hur viktiga biomassa- och vedegenskaper i salix styrs genetisk samt att ta vara på denna kunskap vid utvecklandet av ett förädlingsprogram baserat på så kallat genomiskt urval. Dessa metoder kommer att inte bara snabba på förädlingsprocessen utan kan också leda till att man kan välja ut material med en högre precision för de aktuella egenskaperna.

Kombinationen av nya effektivare urvalsmetoder och ett ökat värde på råvaran genom växtförädling för biodrivmedel kommer att skapa bättre förutsättningar för salixodling och för en ökad produktion av biodrivmedel.”

Mattias Norrby

Forskningschef Stiftelsen Lantbruksforskning

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Ann-Marie Paulsson, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive auktoriserad redovisningskonsult HIR Skåne, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Lovisa Nellevad, jurist med inriktning på arbetsrätt på Gröna arbetsgivare, svarar på frågor om kollektivavtal, anställningskontrakt och andra arbetsrättsliga frågor. Mejla till: arbetsratt@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten