facebooktwittermail

Nya regler på gång inom Krav

Tiden för remissvar på Kravs förslag till regelförändringar är på väg att rinna ut. Hushållningssällskapet uppmanar ekologiska djurhållare att lämna in sina synpunkter.

Förslagen till nya djurregler som Krav har lagt fram rör bland annat klimatanpassning av djurhållning, utökade krav på utevistelse och bete samt att vaccinering mot galtlukt ska tillåtas på prov.

Enligt tidningen Ekologiskt lantbruk är ett av de regelförslag som många ekologiska uppfödare vänder sig mot begränsade uppfödningstider. Krav föreslår högsta slaktålder för nöt och lamm med motiveringen att djur med hög tillväxt påverkar klimatet mindre. Kritiker menar dock att förslagen krockar med andra målsättningar för det ekologiska lantbruket och att detaljstyrning försämrar möjligheterna att uppnå bästa resultat utifrån de förutsättningar som finns på gården.

Sista dagen att lämna synpunkter på förslagen om nya djurregler går ut den 15 mars. ATL.nu