facebooktwittermail

Nya förslag om strandskyddet på väg efter januariavtalet

Det händer mycket spännande i strandskyddsfrågan just nu, konstaterar ATL:s jurist Lisa Kylenfelt. En ny utredning ska redovisa sina förslag senast i slutet av november.

Hej Lisa, vad händer med strandskyddet efter januariavtalet? Börjar det att luckras upp?

Jafaar

Hej Jafaar, och tack för en intressant fråga! Det händer en hel del spännande med strandskyddet just nu vill jag lova.

Som ni vet är ju strandskyddet ett miljörättsligt skydd som gäller i hela landet, i syfte att säkra allemansrättslig tillgång och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Skyddet omfattar normalt både land- och vattenområdet inom 100 meter från strandkant, men kan utvidgas upp till 300 meter.

Inom strandskyddat område råder det normalt förbud mot nybyggnation om man inte sökt och beviljats en dispens, det vill säga ett undantag i det enskilda fallet. Dispens har tidigare beviljats enbart om man uppfyllt något av de särskilda skäl som lagstiftaren räknar upp.

Ett problem med nuvarande lagstiftning har ansetts vara att det inte funnits möjlighet att meddela dispens med hänsyn tagen till andra omständigheter än de som lagstiftaren särskilt angett, ett annat problem att det varit svårt att bygga strandnära på landsbygden.

Mot bakgrund av dessa svårigheter enades berörda partier för drygt ett år sedan i januariavtalet om att bland annat göra om strandskyddslagstiftningen, ett område där partierna tidigare haft påtagligt motstående intressen.

Under sommaren 2019 tillsatte regeringen en särskild utredning, ledd av den erfarna förhandlaren Catharina Håkansson Boman, för att se över strandskyddet i grunden. Till sin hjälp har hon ett tjugotal experter från allt från myndigheter till intresseorganisationer, med olika mål, och ett uppdrag att redovisa sitt förslag senast den 30 november 2020.

Utredningen har bland annat i uppdrag att föreslå de lagändringar som krävs i dagens strandskyddsregler. Särskilt intressant är det då att notera att en av experterna i utredningen, hovrättsrådet Johan Svensson, under mars månad i år var med och dömde i ett av de mest uppmärksammade nutida avgörandena om strandskydd från Mark- och miljööverdomstolen. Avgörandet är egentligen två domar som meddelades samma dag, med likalydande skäl.

I dessa domar tar domstolen avstånd från dess tidigare beslut att dispens enbart kan medges om man uppfyller något av de särskilda skälen som anges i lag. Domstolen konstaterar i de nya domarna att med hänsyn tagen till den utveckling som skett i fråga om egendomsskyddet, där Högsta domstolen i en dom från 2018 poängterat att man vid ett tvångsförfogande måste göra en prövning av proportionaliteten mellan allmänintresset härav och den enskildes egendomsintresse samt att man vid en intresseavvägning kan beakta andra omständigheter än de som anges i skälen för dispens. What, vilken helomvändning!

Dock bör noteras att ingen av sökandena i målen fick dispens, eftersom det vid en avvägning inte ansågs oproportionerligt att avslå ansökningarna.

Hur kommer utredningen om strandskydd att ta emot dessa vägledande domar? Behövs det trots allt inga lagändringar nu, och skulle man kunna beakta exempelvis även glesbygdens intressen vid en intresseavvägning? Mer spännande än såhär blir det inte Jafaar!

Ta hand om er i coronatider.

Lisa Kylenfelt, Ludvig & Co

Skicka in dina frågor till Fråga juristen! Mejla till juristen@atl.nu.