facebooktwittermail d

Nya ändringar i jaktförordningen beslutade

Nu ska även jakt på andra skyddade arter än de stora rovdjuren kunna överklagas till vanlig domstol.

Regeringen beslutade i går om flera ändringar i jaktförordningen. Överklagandeordningen ändras så att jakt på alla arter som skyddas av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Liksom redan skett för jakt på varg, björn, lo och kungsörn är Naturvårdsverket inte längre en instans för överprövning.

Beslut om licensjakt på varg ska som huvudregel fattas senast den 1 oktober, och senast den 15 oktober de år miniminivåer fastställs. En bestämmelse om att jakt efter arter som skyddas av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet ska handläggas skyndsamt skrivs också in. Överklaganden av beslut om jakt på de fem stora rovdjuren ska hanteras på förvaltningsrätten i Umeå. Ändringarna träder i kraft den 20 juni.