facebooktwittermail

Ny lag skulle skapa osäkerhet för jägarna

För att ett land med demokrati ska fungera måste det finnas lagar som varje samhällsmedborgare har en rimlig möjlighet att förstå och kunna leva efter.

Lagarna måste därför ha en folklig förankring och får inte vara utformade så att de kan användas för att förtrycka och försvåra människors lagliga närings- och fritidsverksamheter.

Svenska jägare lever i dag i en gråzon där lag gör att de riskerar att hamna i oklara rättslägen. Nu har regeringen dessutom lagt en lagrådsremiss där det föreslås att kriminalisera försök till grovt jaktbrott och jakthäleri utifrån ett EU-rådsbeslut om arbete mot organiserad kriminalitet.

Jägarnas riksförbund tar fullständigt avstånd från alla former av lagbrott, men kräver samtidigt att lagarna kan hanteras på ett rättssäkert sätt och att nya lagar bara ska införas om det är rätt lösning på problemen.

Vi delar Brås (Brottsförebyggande rådet) uppfattning i rapport 207:22, Illegal jakt på stora rovdjur, där Brå konstaterar att konflikten kring de stora rovdjurens återetablering uttrycks i ett starkt missnöje mot rovdjurspolitiken och myndigheterna.

Lösningen, enligt Brå, finns i en utökad dialog så att direkt drabbade människor får ökad förståelse och acceptans för politiken och förvaltningen av rovdjuren. Däremot finner Brå det orealistiskt att minska den illegala jakten med hårdare straff och ökad övervakning.

Tyvärr går myndigheternas beslut den senaste tiden om licenstilldelning på lo och varg och förslag att kriminalisera försök till grovt jaktbrott i motsatt riktning, och riskerar att ytterligare minska tilltron till regeringens rovdjurspolitik.

Om inte myndigheterna upplevs fatta rättfärdiga beslut och misstron mot politik, myndigheter samt lagstiftning är stor skapas dåliga förutsättningar för att medborgare ska känna moralisk förpliktelse att följa lagen.

Detta löses inte alls med kriminalisering av förberedelse till grovt jaktbrott utan det riskerar i stället att ytterligare hota långsiktigt hållbar rovdjurspolitik.

Redan i dagsläget är myndigheternas praxis att beslagta vapen med stöd av §28 i jaktförordningen, då djurägare försvarar sina tamdjur, förnedrande för de personer som oftast själva meddelar myndigheterna händelsen. Med denna praxis är det logiskt att oro uppstår omkring hur myndigheterna tänker använda det nya lagförslaget utan att även utsätta alla laglydiga jägare för misstanke om grovt jaktbrott, då vi inte i dagsläget kan se vilka som lagen syftar på.

Dessutom är förslaget kränkande utifrån att jägarna är en grupp av svenskar som är mer laglydig än genomsnittet samt därtill föredömen i att genomföra demokratiskt fattade beslut.

Vi finner en uppenbar risk att regeringen inte bara skadeskjuter rovdjursförvaltningen mycket illa med detta förslag, utan all viltförvaltning!

Solveig Larsson
Förbundsordförande
Jägarnas riksförbund