facebooktwittermail d

Ny dom om tillstånd för vattenuttag på väg

Ett mål som gäller en jordbruksfastighets vattenuttag ska prövas i Mark- och miljööverdomstolen. ATL:s jurist Lisa Kylenfelt berättar mer om vad den kan betyda.

Hej! Måste man ha tillstånd för större vattenuttag inom jordbruket?

M

Hej M, och tack för din föredömligt korta, koncisa och aktuella fråga. Ett kort svar skulle vara: Jag tror inte det, men vi vet inte säkert ännu. Låt mig utveckla!

För verksamhet i vatten krävs normalt en anmälan till länsstyrelsen eller, för mer omfattande verksamhet, tillstånd från mark- och miljödomstol. Det finns dock ett undantag som säger att tillstånd till vattenverksamhet inte behövs för vattentäkt för en en- eller tvåfamiljsfastighets, eller jordbruksfastighets, husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning.

I förarbetena till undantagsbestämmelsen, som man läser för att bli klok på vad bestämmelsen gäller, framgår att med husbehovsförbrukning avses bland annat användning av vatten för hushållsändamål, bad, tvätt och rengöring i villor och lantgårdar. Vidare innefattas vattning av kreatur, mjölkbehandling och annat vanligt lantbruksändamål.

Vare sig i undantagsbestämmelsen eller förarbetena står det någonting om storleken på vattenuttaget.

Naturvårdsverket, som tidigare ansvarade för tillsynsvägledningen om vattenverksamhet, har i sin fortfarande aktuella handbok på området från år 2008 yttrat att det kan ifrågasättas om större lantbruk med många djurenheter och stort vattenuttag omfattas av undantaget för tillståndsplikt för jordbruksfastighets husbehovsförbrukning. Ståndpunkten har dock hittills, med något undantag, inte vunnit något gehör hos vare sig länsstyrelserna eller mark- och miljödomstolarna.

Frågan aktualiserades på nytt år 2017 när Jordbruksverket, som sektorsansvariga för jordbruk, och Havs- och vattenmyndigheten, som ansvariga för tillsynsvägledningen för vattenverksamhet, fick en fråga från en länsstyrelse kring reglerna om vattenuttag för djurhållning. I vägledning, ställd till landets länsstyrelser, meddelade Jordbruksverket att de i dagsläget uppfattar lagstiftningen som tydlig, och att den innebär att även större djurhållande jordbruksfastigheter är undantagna från det generella kravet på att ha tillstånd för vattenverksamhet, se bilaga. Verket anförde vidare att undantaget var ett uttryck för att jordbruket ska tillmätas en särskild betydelse i en konkurrenssituation, något som även kommer till uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken.

Havs- och vattenmyndigheten anslöt sig till Jordbruksverkets uppfattning i frågan.

En miljöprövningsdelegation vid länsstyrelsen har dock, trots vägledningen, i ett aktuellt fall beslutat sig för att undantaget inte är tillämpligt för jordbrukare med större vattenuttag. När lantbrukaren överklagade anslöt sig Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt till miljöprövningsdelegationens bedömning. Lantbrukaren har nu överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen, som meddelat prövningstillstånd. Dom väntas inom några månader. Först då vet vi säkert om ett vattenuttag omfattas av undantaget för jordbruksfastighets husbehovsförbrukning oberoende av storleken på vattenuttaget.

Hoppas att du har fått svar på din fråga M. Och till er läsare, hör gärna av er och berätta om era erfarenheter i fall som dessa!

Lisa Kylenfelt, Senior jurist, Ludvig & Co

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu