facebooktwittermail d

Nu tas beslutet som skyddar jordbruksmarken

På torsdag klubbas beslutet. I framtiden ska Jönköpings kommun inte bygga på produktiv jordbruksmark.

FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

”En ändrad planeringsinriktning ska nu omedelbart genomföras i Jönköpings kommun där utgångspunkten för framtiden är att exploatering av brukningsvärd jordbruksmark inte ska ske.” Så inleds den nya översiktsplanen för Jönköpings kommun. S, C, MP, L, V och SD kommer att säga ja till den på torsdag. Och enligt Anders Samuelsson (C), ordförande för stadsbyggnadsnämnden, har inte M och KD någon egentlig avvikande inställning utan vill bara inte låsa sig så hårt.

Byggen på omvandlingsområden

ATL har tidigare skrivit om de nya riktlinjerna som nu av allt att döma kommer att bli verklighet. De innebär att alla nya byggen ska planeras på i första hand det som kallas omvandlingsområden, till exempel där det i dag är nedlagda industrier. I andra hand förtäta där det redan är bebyggt. När dessa alternativ är helt utnyttjade kommer det att bli aktuellt med nyexploateringar. Men de ska i framtiden inte ske på produktiv jordbruksmark.

Jordbruksmark som redan i dag är omgiven av bebyggelse kan dock bli aktuellt att bygga på.

– Vi har hittat alternativ i varenda kommundel, till och med när det gäller området kring Ölmstad mellan Jönköping och Gränna som i princip bara består av jordbruksmark, säger Anders Samuelsson (C).

De beslut att bygga på jordbruksmark som redan är tagna kommer att rulla på.

– I princip är det bara på ett område där beslutet togs för 20 år sedan det handlar om.

”Stolt över att vi kommit så långt”

Beslutet gäller också bara de kommunala planerna.

– Bestämmer sig till exempel staten för att göra verklighet av planerna på snabbjärnväg kan det sannolikt innebär att viss jordbruksmark tas i anspråk.

Kommer beslutet innebära fördyringar för kommunen?

– Ytterst marginellt i så fall. Kanske i något enskilt fall men inte på det stora hela.

Göran Locking är ordförande för LRF Jönköping. Han är positiv till beslutet som ska tas men det innebär inte att frågan kommer att släppas.

– Vi kommer att fortsätta att bevaka vad som händer och påminna politikerna om det behövs. Sedan är det val 2022, så saker kan ändra sig fort.

– Men jag är stolt över att vi kommit så här långt i Jönköping. Vi kommer inte att sluta bygga, men titta mer på alternativen till att göra det på fin jordbruksmark. Förhoppningsvis så kommer det att sprida sig.

UPPDATERING: På torsdagen fattades det formella beslutet efter debatt i Jönköpings kommunfullmäktige. Sex av åtta partier röstade för, medan Moderaterna och Kristdemokraterna var emot förslaget med hänvisning till att den nuvarande miljöbalken är tillräcklig.

Jönköping

I dag har Jönköping drygt 140 000 invånare. Ökningstakten ligger på omkring 2 000 nya invånare per år. 16 procent av kommunens areal är klassad som jordbruksmark.

Undantagen i planen:

Viss jordbruksmark i form av mindre områden insprängda i tätortsstrukturen eller på annat sätt som inte fungerar i en brukningsenhet ska kunna exploateras. Det gäller även betesmarker av låg kvalitet isolerade i utkanten av brukningsenheten. Byggnation för att möjliggöra generationsskiften på landsbygden kommer liksom idag att kunna genomföras även med de nya riktlinjerna.