facebooktwittermail d

Nu krävs enighet om naturbruksskolorna

Utbildning för framtida behov kräver moderna, flexibla program som ungdomar tryggt vågar välja. Därför krävs en enad front för naturbruksskolornas och elevernas bästa. Gör inget förhastat! Vänta in den nya gymnasieutredningen och livsmedelsstrategin, skriver företrädare för Hushållningssällskapet.

Alltför ofta ställs vi inför att naturbruksskolor hotas av nedläggning. Orsaken är ett vikande elevunderlag som i hög grad drabbar näringen. Därför är det en viktig uppgift att öka skolornas attraktionskraft, vilket bara kan åstadkommas genom att ställa elevernas behov, intressen och synvinklar i centrum.

Det räcker inte att de arbetsgivare som får del av utexaminerade elevers kunskaper är nöjda. Vi måste ha ungdomarnas perspektiv för att lyckas.

Inför den senaste läroplanen för gymnasieskolorna, Gy11, var oron stor för att studiemotiverade elever skulle välja bort naturbruksskolorna när många vägar stängdes för framtiden. Som 16-åring är det svårt att veta vad man vill ägna sitt liv åt, och det är svårt att överblicka vad ett yrke långsiktigt kommer att innebära.

Efter 2011 har vissa naturvetenskapliga kurser inte fått ges på naturbruksskolarna och nu vill man ytterligare begränsa elevernas möjligheter genom ännu färre fördjupningskurser. De som varnade för Gy11 fick dessutom rätt.

Elevantalet har minskat vilket inte enbart berott på mindre elevkullar. Andelen av ungdomskullen som valde naturbruksgymnasium var 3,2 – 3,6 procent före reformen och bara 2,6 - 2,7 procent efter att den genomförts. Detta är ett tydligt mått på minskad attraktionskraft.

Sverige behöver fler, inte färre, av dem som ska ta hand om våra viktigaste naturresurser under de kommande åren. Så begränsa inte eleverna på ett så tidigt stadium som de föreslagna reformerna innebär. Vänta in kommande förslag för ökad attraktivitet för yrkesprogrammen och även regeringens livsmedelsstrategi.

Sverige behöver en kraftsamling kring de framtida kompetensbehoven i den gröna sektorn. Skolor och näringsföreträdare på alla nivåer måste gå hand i hand.

Vi behöver fortsätta utveckla naturbruksskolorna till attraktiva kunskapscentra. Ungdomarna ska utbilda sig för ett yrke, direkt efter gymnasiet eller efter en kortare eller längre högskoleutbildning. Alla vinner på att bryggan mellan praktik och akademi byggs så stark som möjligt.

Detta förstår de lokala programråden som finns vid varje skola. De stödjer skolorna helhjärtat och har drivit på för att ge ambitiösa elever möjlighet att läsa fördjupningar mot yrkesutgång eller mot naturvetenskaplig behörighet.

Medlemmarna i programråden är representanter för de arbetsplatser som ska anställa naturbrukseleverna. De vet att skolor som förmår kombinera branschens efterfrågan med bra möjligheter för eleverna är de som blir attraktiva. De vet också att ungdomarna väljer fritt och de väljer program som ger möjligheter, inte de som signalerar begränsningar.

Vi hoppas därför på en konstruktiv och framåtsyftande dialog med alla inblandade för elevernas, skolornas och näringens bästa. Det måste vara tydligt för eleverna vilka karriärvägar som finns inom naturbruksprogrammet.

Sven Lindgren
Förbundsordförande Hushållningssällskapens Förbund

Claes-Göran Claesson
Ordförande Hushållningssällskapet Sjuhärad

Mats Halling
VD Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge

Sven Fajersson
VD Hushållningssällskapet Skåne

Jesper Broberg
Förbundsdirektör Hushållningssällskapens Förbund