facebooktwittermail d

Allemansrätten måste skyddas

Äganderätten har hamnat i fokus i debatten om skogs- och strandskyddsutredningarna. Äganderätten är viktig att värna men för att värna det allmänna intresset krävs regler, skriver Nina Lundström (L).

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: LARS PEHRSON / TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

En fråga som rör det allmänna intresset är allemansrätten som nu även ofta ifrågasätts i den politiska debatten. Några av skälen som framkommer vad gäller ifrågasättandet av allemansrätten är att staten inte tar sitt ansvar samt att människor nyttjar allemansrätten på felaktigt sätt.

Strandskyddet kritiseras för att hindra privata markägare från att bygga på sin mark. Argument mot att skydda skog handlar om att skogsägare ska kunna bruka sin skog och avverka fritt. Allemansrätten påverkas av både strandskydd och skogspolitik.

Det finns flera lagstiftningar som sätter ramar för äganderätten. Strandskyddet syftar till att värna allmänhetens tillgång till stränder samt värna den biologiska mångfalden. Skydd av skog handlar om att bevara värdefull skog vilket är viktigt för både friluftslivet och biologisk mångfald. Men även plan- och bygglagen påverkar hur man kan använda sin mark.

Fastighetsägare kan inte bygga vad som helst, hur som helst, utan måste förhålla sig till de regler som finns. Det är rimligt att allmänna intressen och enskilda intressen balanseras.

Vi i Liberalerna menar att det finns många skäl till varför allemansrätten behöver värnas. Allemansrätten är av avgörande betydelse för friluftslivet.

Friluftslivspolitiken kan bidra till en hållbar landsbygdsutveckling och regional tillväxt i alla delar av landet. Friluftsliv samt natur- och kulturturism bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten och medverkar till en stark och hållbar utveckling och regional tillväxt. Friluftslivet kan bidra till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan.

Det behövs insatser för att bevara värdefull natur som gammelskogar och stränder. Skogen är för många en viktig del av livsmiljön.

Strandskyddet behövs för människors rekreation och naturupplevelser. Stränder är rika naturmiljöer med känsliga biotoper. Strandskyddet kan vara både starkt och mer flexibelt och det bör vara enklare att få bygga strandnära i landsbygdsområden med lågt exploateringstryck.

Den svenska skogspolitiken vilar på två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet där produktionen oftast hamnar i fokus. Avverkning av skog behöver även ta hänsyn till miljövärden. Både staten och skogsnäringen har ett stort ansvar att skydda skogens ekosystem, bevara den biologiska mångfalden och slå vakt om naturvård och miljöhänsyn.

För Liberalerna är allemansrätten viktig. Att ha fritt tillträde till skog och mark och kunna vistas på stränder är en viktig del av den svenska friluftspolitiken.

Äganderätten och allemansrätten behöver inte ställas mot varandra utan det handlar om att värna både och. Det är viktigt att förvalta miljö och natur så att vi lämnar en värld i ekologisk balans till kommande generationer.

Allemansrätten betyder mycket för många i samhället och den bör värnas för kommande generationer.

Nina Lundström (L), Liberalernas talesperson i riksdagens miljö- och jordbruksutskott