facebooktwittermail d

Nej till kartläggning av jordbruksmark

Eslövs kommun kommer inte att genomföra en stor kartläggning av mark för lantbruk och utbyggnad. Kommunfullmäktige röstade nämligen ner förslaget med 34 röster mot 15, det skriver Eslövs kommun på sin hemsida.

Det var centerpartisten Hans Andersson som förra året motionerade om att kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att kartlägga lantbrukets och tötorterna ömsesidiga påverkan.

Utredningen skulle omfatta lantbrukets betydelse för produktion och arbetsmarknad samt framtida betydelse och vilken åkermark som bör bevaras. Samt även intressekonflikter kring vatten och störningar som buller och lukt.

Miljö och Samhällsbyggnad menade att utredningen är mycket resurskrävande och att frågorna bör tas upp i en översiktsplan för kommunen. När en sådan ska tas fram är dock oklart.

Håkan Olsson (C), yrkade i fullmäktige att motionen skulle bifallas med tillägget att förslagen behandlas i kommande arbete med översiktsplanen.
Men majoriteten menade att det inte var motionärens förslag och röstade för avslag, skriver kommunen. ATL.nu