facebooktwittermail d

”Höga naturvärden ska vara en möjlighet för skogsägare”

Det var helt naturligt att LRF välkomnade förslagen i skogsutredningen om ökad kunskapsspridning till skogsägare, skriver LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson i en replik.

Skogsägarrörelsen gör skillnad. FOTO: MATS WILHELM/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Jag håller med WWFs Peter Roberntz (ATL 9/12) att fler skogsägare bör engagera sig i LRF och skogsägarrörelsen. Det är tillsammans som vi kan göra skillnad.

Att LRF tillsammans med  skogsägarföreningarna företräder mer än hälften av alla enskilda skogsägare bidrar till att vi kan påverka politiken att genomföra flera av de förslag medlemmarna röstat fram på våra riksförbundsstämmor.

Ett färskt exempel är att Sveriges riksdagen har ställt sig bakom vår modell för skydd av natur. 2017 tog LRFs stämma beslut om att arbeta för att det endast ska ske efter markägarens frivilliga medgivanden. Att riksdagen nu har beslutat i enlighet med LRF-medlemmarnas förslag ser vi som positivt.

LRF presenterade nyligen en modell för hur det kan genomföras på ett bra sätt. Att höga naturvärden ska vara en möjlighet snarare än ett hot för landets skogsägare är en slutsats som vi tror att även WWF kan ställa sig bakom.

Under mina år som ordförande för LRF Skogsägarna har jag imponerats över den starka vilja som finns hos medlemmarna om att ta hand om sin skog ännu lite bättre. För att uppmuntra och ta tillvara på detta engagemang är LRF bland annat med och finansierar skogskunskap.se där man som skogsägare kan lära sig mer. Det var bland annat därför helt naturligt att LRF välkomnade förslagen i skogsutredningen om ökad kunskapsspridning till skogsägare. Inte, som Peter påstår, motarbetade förslagen.

När vi nu arbetar vidare för ett frivilligt system vill LRF även kombinera det med större möjlighet att skydda det mest värdefulla i ett område och samtidigt kunna ta tillvara skogsråvaran. LRF anser att det bör finnas tillräckligt med medel att ersätta skogsägare som frivilligt vill få sin skog skyddad. Det behöver också finnas ersättningar för de situationer där staten till följd av lagstiftning förbjuder skogsägare att bruka sin skog.

Roberntz tar upp ett exempel från Jämtland där det saknats pengar för att "möta intresset från skogsägare”. Vad WWF inte nämner är att pengarna nästan uteslutande skulle gått till skogsbolag efter en avsiktsförklaring mellan dessa och Naturvårdsverket. Det skulle öppna upp för skogsbolagen att ersätta fjällnära skog med annan skog som idag ägs av enskilda, och därmed försämra förutsättningarna för familjeskogsbruket i regionen.

Som en demokratisk och medlemsstyrd organisation så välkomnar jag fler skogsägare att engagera sig i LRF och skogsägarrörelse. Det ger större förutsättningar att påverka och förändra politiken. Tillsammans kan vi göra skillnad. Välkommen till LRF!

Paul Christensson
ordförande, LRF Skogsägarna