facebooktwittermail d

Våra östgötska utbildningscentra är i ständig utveckling

Vreta och Himmelstalunds utbildningscentra är starka varumärken som lockar elever. De får en modern utbildning som gör dem attraktiva i arbetslivet, skriver Ingela Appelsved i en replik. 

Vreta utbildningscentrum kostall
Det nya kostallet på Vreta är utrustat med senaste teknik. FOTO: INGELA APPELSVED

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Vi som arbetar på Naturbruksgymnasiet i Östergötland, med de två skolenheterna Vreta utbildningscentrum och Himmelstalunds utbildningscentrum, vill replikera på Centerpartiets debattartikel om kompetensbristen i jordbruket. Vi instämmer i att svenskt jordbruk tillhör de bästa i världen avseende djurvälfärd och djurhälsa, samt produktion av sunda, säkra och klimatsmarta livsmedel.

Den snabba teknikutvecklingen med digitalisering och användande av AI ställer nya krav, men ger också nya möjligheter – detta är något som naturbruksskolorna tar ett stort ansvar för att tillämpa och lära ut, eftersom vi utbildar morgondagens naturbrukare. Våra elever är informerade och förberedda inför sitt yrkesval efter avslutad utbildning – detta vet vi, eftersom vi alltid följer upp våra avgångselevers planer efter avslutad utbildning. Vi vet att eleverna i mycket hög omfattning övergår till jobb eller vidare studier.

Ny teknik och digitala verktyg

Vreta utbildningscentrum hyr nya fordon och motorredskap, som exempelvis skördare, skotare, traktorer, och dragbil + timmersläp för att säkerställa att eleverna får träning i handhavande och körning av aktuell teknik. Sedan många år tillbaks använder vi simulatorer inom skog, lantbruk, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner och lastbil – givetvis med aktuell mjukvara så eleverna ges goda möjligheter att utbilda sig för de fordon och maskiner som de sedan kommer att använda i yrkeslivet efter avslutad utbildning.

Vårt nyuppförda kostall är utrustad med senaste teknik inom mjölkproduktion, och är byggt utifrån aspekterna bästa möjliga djurvälfärd och arbetsmiljö samt hög grad av energieffektivitet. Vi samverkar med bland annat SLU, Linköpings universitet (LiU), Agtech2030 och enskilda företag för fortsatt utveckling och tillämpning av ny teknik. Vi deltar exempelvis i SLU:s samverkansprojekt Gigacow, samtidigt som vi också huserar LiU:s hönsstall för etologistudier.

Undervisande personal, instruktörer som lärare, har tillsammans en bred kompetens inom teknik och  fortbildar sig regelbundet för att kunna ta till sig aktuell kunskap och förmedla den till eleverna.

Vi har nära kontakter med flera av de företag och organisationer som finns på Vreta kluster, bland annat genom att köpa föreläsningar/undervisning av produktions- och ekonomirådgivare.

Skolorna är starka varumärken

Vid de två skolenheterna inom Naturbruksgymnasiet i Östergötland erbjuds utbildningar inom naturbruk, fordon-transport samt hantverk-florist. Det skall också konstateras att vi bedriver utbildningar även på eftergymnasial nivå. 

Vreta utbildningscentrum bedriver i nära samverkan med lantbruksbranschen den enda skolförlagda yrkeshögskoleutbildningen inom driftledning i landet. Att använda Naturbruksgymnasiet som ett samlande namn för hela vår utbildningsverksamhet är därför inte rättvisande.

Då ett externt företag för några år sedan utförde en ingående och omfattande värdering av våra varumärken, en så kallad ”School Brand Audit”, framkom med stor tydlighet att elever – såväl blivande elever, som de elever som då gick på våra två skolor – ansåg att namnet på skolenheterna, Vreta och Himmelstalund, var det som var känt och hade ett mervärde. 

Eleverna är generellt mycket stolta över sina skolor. Som en konsekvens av de slutsatser som framkom i undersökningen har vi därför lyft fram namnen på de två skolenheterna i vår kommunikation med omvärlden. Vi noterar att vi har ett mycket högt söktryck till våra utbildningar på Vreta utbildningscentrum, både inom och utanför länsgränserna.

Samverkan och inflytande från arbetslivet och branscherna

Alla nationella yrkesprogram inom gymnasieskolan skall ha programråd med insyn och påverkansmöjligheter över utbildningen. Det finns ett nationellt programråd för naturbruksprogrammet knutet till Skolverket med en bred representation från alla branscher som inriktningarna inom detta program utbildar mot.

På Vreta utbildningscentrum har vi programråd för varje inriktning som finns på denna skolenhet; lantbruk, skogsbruk, hästhållning och fordon-transport. I programrådet för lantbruk finns representation från bland annat växtodling, maskinstation och fjäderfä. Även LRF och SLU är representerade. LRF är sammankallande.

Den största formen för samverkan mellan skola och bransch är det arbetsplatsförlagda lärandet, apl, som för Vretas utbildningsvägar inom naturbruksprogrammet omfattar 15-19 veckor. Branschen tar ett stort ansvar för att erbjuda praktik och ge eleverna efterfrågad kunskap, och vi har goda kontakter med lantbruksföretagarna, som gärna tar emot våra elever redan från årskurs 1.

Hög utbildningskvalitet

Vi instämmer med författarna till insändaren ”Så skall kompetensbristen inom jordbruket lösas” i att det är av högsta vikt att naturbruksutbildningen – och alla andra utbildningar förstås – håller en hög kvalitet. Den enskilt viktigaste faktorn för elevers lärande är lärarna.

Skolorna arbetar ständigt för att intressera välutbildade personer med relevant yrkeserfarenhet för läraryrket för att säkerställa vårt kompetensbehov. Vi erbjuder därför nyanställda lärare utan behörighet och legitimation för sitt uppdrag möjlighet att genomföra behörighetsgivande högskolestudier i pedagogik parallellt med läraruppdraget, delvis på betald arbetstid. 

I samverkan med Naturbruksskolornas förening deltar vi i näringslivsdagarna på Ultuna för att visa på möjligheten att ta ett läraruppdrag vid en naturbruksskola, vidare medverkar vi i en gemensam satsning med Vreta kluster i syfte att väcka intresse hos SLU-studenter att söka sig till alla de kunskapsföretag och organisationer som är verksamma inom naturbruksbranscherna i Östergötland.

Vi på Naturbruksgymnasiet arbetar tillsammans med vår skolstyrelse, Regionutvecklingsnämnden, för att ytterligare utveckla våra utbildningar och utbildningsutbud, och därigenom på bästa sätt möta de gröna näringarnas behov av kompetens.

Ingela Appelsved

Skolchef Naturbruksgymnasiet i Östergötland