facebooktwittermail d

Myndighet vill inte ge lägre dieselskatt

Naturvårdsverket avråder från att ge lantbruket lägre dieselskatt.

Myndigheten har lämnat ett yttrande till regeringens förslag att höja dieselskatten, och samtidigt öka lantbrukets befrielse från dieselskatt i motsvarande grad.

Naturvårdsverket anser att miljöskattetrycket behövs även för lantbrukets arbetsmaskiner. Finns det av konkurrensskäl anledning att kompensera lantbruket bör det göras med andra medel, enligt myndigheten. Samma bedömning gör Konjunkturinstitutet i sitt yttrande.

Innan tidigare besked

Yttrandena har gjorts på det förslag som lades innan det senaste beskedet från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht om ytterligare reducering av dieselskatten för lantbruksmaskiner.