facebooktwittermail d

Modernisera lantbrukets arbetsmiljöarbete

En digitaliserad företagshälsovård kan nå alla och kan utnyttja kompetens spridd i landet, skriver Peter Lundqvist.

FOTO: CLAES JACOBSSON

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Regeringen ska satsa mer på arbetsmiljön inom jordbruk, skogsbruk och fiske för att förebygga olyckor. Det meddelades nyligen.

Det hänvisas till den tidigare satsningen Säkert bondförnuft och utbildningarna ska ges en viktig roll för att nå framtidens yrkesverksamma. I en verklighet med stora arbetsmiljöutmaningar är initiativet bra.

Den tidigare satsningen Säkert bondförnuft skapade ett stort engagemang för arbetsmiljöfrågorna. I de uppföljningar som SLU genomförde kunde vi inte se någon större nedgång av antalet rapporterade olycksfall men kampanjer kan också bidra till att fler skador rapporteras.

Ur ett längre perspektiv kunde vi se att antalet arbetsrelaterade dödsolyckor minskade med nästan 50 procent under de fem år som satsningen pågick jämfört med den tidigare femårsperioden. Avslutningsåret 2013 omkom ingen lantbrukare eller anställd i någon arbetsrelaterad dödsolycka.

Avsikten var att satsningen skulle pågå 5+5 år men den dåvarande regeringen valde, trots protester, att avsluta sitt stöd via Landsbygdsprogrammet efter endast en 5-årsperiod. Konsekvensen blev att antalet döds­olyckor under följande 5-årsperiod blev detsamma som före satsningen och arbetsmiljöfrågorna försvann på agendan och har nedprioriterats överlag av sektorns olika aktörer, även vid SLU.

Våra slutsatser var tydliga om att lantbruk har en struktur och en speciell problematik som kräver långsiktigt anpassat stöd på gårdsnivå. Det tar lång tid att för­ändra attityder och skapa en varaktig säkerhetskultur.

En ökad satsning på utbildning är en viktig grundpelare men det behöver också finnas bra läromedel och pedagogik samt engagerade lärare. För att utveckla kunskaper, intresse och ge stöd behövs kreativa lösningar för alla som är yrkesverksamma.

En gång i tiden fanns Skogs- och lantbrukshälsan som även involverade fiskets arbetsmiljöfrågor. Dock var den kostnadskrävande och kanske inte så effektiv.

Varför inte satsa på en modern digitaliserad företagshälsovård, typ Bondehälsan.se? Via en app i mobilen kan du till exempel få kontakt med en skydds­ingenjör om ett problem och med kameran visa och disku­tera lämpliga lösningar på en olycksfalls- eller hälsorisk.

Vid ett hälsoproblem kan du rådfråga en kunnig sjuksköters­ka, som kan koppla dig till en läkare. Upplever du oro, stress eller känner dig psykiskt nere kan du behöva en kompetens för dagens pressade företagare – en ”lantbrukar­kurator”.

Ett nära samarbete med övrig lantbruksrådgivning är också viktigt för en hållbar lösning. En digitaliserad företagshälsovård kan nå alla och kan utnyttja kompetens spridd i landet. Bakom olycksfallen och döds­olyckorna ligger en mängd olika faktorer, ofta hälsorelaterade.

Oavsett vilken väg som rege­ringen väljer så tänk utanför boxen. Satsa långsiktigt, inte bara på begränsade informationskampanjer, och försäkra er om att det utvecklas nya kunskaper, utveckling och forskning även inom dessa frågor.

Peter Lundqvist

lantbrukarson och professor i arbetsvetenskap vid SLU