facebooktwittermail d

SD: Moderaterna vill inte minska regelkrånglet

Det är svårt att förstå att Moderaterna gör gemensam sak med vänsterpartierna i en viktig lantbruksfråga. Vårt initiativ för att minska regelkrånglet röstades ned, skriver företrädare för Sverigedemokraterna.

Packning av gräs i plansilo, Vadsbo mjölk
Jordbruk är en komplicerad verksamhet med alltför många krav. Regelbördan måste lätta, menar Sverigedemokraterna. FOTO: LARS PEHRSON/SVD/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Vårt utskottsinitiativ till regelförenklingar för jordbrukare och livsmedelsindustrin har nu röstats ned av Moderaterna tillsammans med vänsterpartierna. Ett oväntat besked från Moderaterna som vi ställer oss mycket frågande till.

Vi ser med stor oro på den akuta situation som svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion befinner sig i och som även lett till politiska förslag om ekonomiskt stöd till jordbruket. Tyvärr har dessa stöd inriktats på tillfälliga skattelättnader eller tillfälliga riktade stöd. Vi vill se permanenta budgetförstärkningar och skattelättnader eftersom svenska jordbrukare har en sämre konkurrenssituation än sina EU-kollegor.

EU:s jordbrukspolitik begränsar svenskt jordbruk i stor omfattning och orsakar stora administrativa bördor för näringen. Många gånger beror det på överimplementering av EU-lagstiftning. Även omfattningen av regleringarna tynger jordbruket och gör det svårt för småskaliga jordbruk att upprätthålla lönsamhet.

Svenska särkrav för miljöskydd och djurvälfärd gör dessutom ofta inhemsk produktion dyrare än konkurrenternas utan att svenska jordbrukare kompenseras. Vi har konsekvent drivit linjen att bromsa och förhindra dessa nya, skadliga förslag om både överimplementering och detaljreglering från EU.

LRF har i sin kommunikation varit tydliga med att jordbruket behöver förutsägbara och hållbara regler som inte uppenbart försvårar för det svenska jordbruket och den svenska livsmedelsproduktionen. Fler än 25 myndigheter har idag regelverk som direkt eller indirekt påverkar jordbruksföretagens vardag.

Mindre regelkrångel och större rättssäkerhet är därför centrala frågor. En översyn behöver klargöra hur byråkratin kan minskas och hur vardagen för jordbrukare och livsmedelsproducenter kan underlättas. Dessutom måste samtliga berörda myndigheter ha löpande förenklingsuppdrag som ska utföras i samverkan med näringen.

Rättssäkerheten vid tillsyn och prövning måste öka och likabehandlingen stärkas. Kompetenshöjande specialisering av tillsynspersonal och miljöprövningsdelegationer bör övervägas och en översyn måste till för att säkerställa rättssäkerheten. Även tillämpningen av förvaltningslagen måste ses över, framförallt bestämmelserna om proportionalitet och skyndsam hantering. Detta och mer måste göras snabbt.

Det svenska jordbruket är pressat och behöver lättnader så snart som möjligt. Förenklade regler som möjliggör olika handlingsalternativ är också viktiga för att rida ut kriser.

Därför föreslog vi i vårt utskottsinitiativ till miljö- och jordbruksutskottet att en parlamentarisk kommitté skulle tillsättas med uppdrag att lägga fram konkreta förslag till lag- och regelförenklingar på jordbruks- och livsmedelsområdet tillsammans med konsekvensanalyser. Allt i syfte att säkerställa svenskt jordbruks och livsmedelsproduktions leverans- och produktionsförmåga.

Detta skulle, enligt oss, ske i nära samverkan med branschorganisationerna som bland annat LRF. Rapportering kunde skett i två steg, med en första rapportering tidigt för regler som kunde ändrats snabbt.

Ett kommittéförfarande hade givit olika intressegrupper och den samlade politiska oppositionen möjlighet att medverka i det livsviktiga förändringsarbetet. Allt för att stärka svenskt jordbruk och livsmedelsproduktion, vilket i sin tur ökat den nationella beredskapen och Sveriges försörjningsförmåga.

Detta motsatte sig alltså Moderaterna och vänsterpartierna, trots att moderaterna ofta pratar om regelförenklingar i detta och många andra sammanhang. Vi förutsatte att moderaterna faktiskt menade allvar och att vi gemensamt skulle kunna agera för jordbrukets bästa. Det mesta av regelkrånglet kommer trots allt från politiska beslut. Tyvärr kan vi nu istället konstatera att Moderaterna gör gemensam sak med vänsterpartierna och röstar mot regelförändringar för jordbrukare och livsmedelsindustrin.

Mattias Karlsson (SD), landsbygdspolitisk talesperson

Martin Kinnunen (SD), miljöpolitisk talesperson